Rapportera interaktioner och biverkningar för naturläkemedel

den 5 september 2000

De flesta naturläkemedel är godkända utifrån traditionell användning/väl beprövad erfarenhet. I samband med godkännande av naturläkemedel finns inga generella krav på interaktionsstudier eller studier med aktiv uppföljning av biverkningar. Rapportering från hälso- och sjukvården av interaktioner och biverkningar är således en viktig del för att erhålla ny kunskap om naturläkemedel. På så sätt har till exempel interaktioner mellan johannesört och olika läkemedel uppmärksammats, se tidigare artiklar.

Vid rapporteringen används samma blankett som för andra läkemedel. Man kan alternativt skicka kopia på epikrisen, oavsett typ av läkemedel.

Misstänkta fall av interaktioner mellan Kan Jang och warfarin har rapporterats

Kan Jang (tabletter, sugtabletter och mixtur) tillhör de produkter som försålts som naturmedel i Sverige och som idag har tillfälliga försäljningstillstånd. Produkterna är ej godkända som naturläkemedel.

Fall 1

En 32-årig kvinna med mekanisk aortaklaff sedan maj 1995. Hon behöver livslång warfarin- behandling. Önskvärd PK-nivå för patienten var 15-25% ( INR 2,1-30). Hon hade inga andra mediciner. På grund av förkylning sju månader efter operationen tog hon naturläkemedlet Kan-Jang mixtur 15 ml 2 gånger dagligen. Tre dagar senare vid en rutinkontroll uppmättes ett PK-värde på 73% (INR=1,1; föregående värde hade varit 17% (INR=2,7) 2 veckor tidigare). Hon remitterades till sjukhus där PK-värdet steg till 91% (INR 1,0). Kan-Jang mixtur utsattes och patienten behandlades med heparininfusion. Vid utskrivningen efter sex dagars vård hade hon ett PK värde på 29% (INR 1,9).

Fall 2

En 37-årig man med djup ventrombos medicinerade med warfarin sedan augusti 1999. Han tog också insulin mot diabetes. Ett halvt år senare tog han naturläkemedlen Kan Jang tabletter 12 stycken samt Echinaforce droppar i större mängd dagligen på grund av förkylning. En vecka senare vid sedvanlig PK-kontroll uppmättes ett ökat PK-värde på 38% (INR=1,6) och han hade även ökande lokala symtom. Han remitterades till sjukhus och fick ytterligare behandling med tinzaparin. Han slutade ta naturläkemedlen och INR normaliserades.

Sambandet mellan intag av naturläkemedlen och PK-stegring bedöms möjligt då det finns tidssamband och inga andra misstänkta orsaker. Dock hittade vi inga liknande fall vid litteratursökning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies