Rhabdomyolys vid behandling med lipidsänkare

den 19 december 2000

Rhabdomyolys är ett ovanligt tillstånd som karakteriseras av sönderfall av skelettmuskulaturen. Tillståndet är associerat med olika faktorer såsom läkemedel, inflammation, infektion eller trauma (1). Vid rhabdomyolys ses bland annat accentuerande muskelsvaghet på grund av akut, allvarlig muskeldestruktion med myoglobinuri och njurinsufficiens.

Fallbeskrivning

En 69-årig man med anamnes på insulinbehandlad diabetes, TIA 1987, hjärtinfarkt 1994 och förmaksflimmer behandlades med Triatec (ramipril), Pravachol (pravastatin), Bezalip (bezafibrat) och Cordarone (amiodaron).

I maj 2000 sökte han akut på grund av muskelvärk. Provtagning visade CK 19,8 m kat/L (ref <3,39), kreatinin 798 m mol/L (ref 45-116) och urin myoglobin 232 m g/L (ref <4 m g/dygn). Troponin I, vaskulitprover och njurflödesundersökningar var utan anmärkning. Läkemedelsutlöst rhabdomyolys misstänktes och alla läkemedel sattes ut. Han behandlades med vätska och diuretika. Efter en vecka hade kreatininvärdet sjunkit till 150 m mol/L. Triatec och Bezalip återinsattes utan problem. Pravachol i kombination med Bezalip misstänktes vara orsak till reaktionen. Han hade behandlats med bägge preparaten under minst ett halvår.

Kommentarer

Detta är det första rapporterade svenska fallet av rhabdomyolys i samband med behandling med Pravachol i kombination med Bezalip. Fem rapporterade fall för andra statiner finns tidigare i det svenska biverkningsregistret och ett fall där Bezalip var enda misstänkta läkemedel. I WHO:s internationella biverkningsregister finns tidigare 33 misstänkta fall av rhabdomyolys i samband med pravastatinbehandling och 43 fall i samband med bezafibratbehandling. I tre av dessa rapporter är både pravastatin och bezafibrat misstänkta läkemedel. Tiden från start av behandling till symtom vid statinutlöst rhabdomyolys kan variera från dagar till flera år efter behandlingsstart (2).

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvården på att rhabdomyolys kan förekomma under behandling med statiner och speciellt i kombination med fibrater. Misstänkta fall ska rapporteras till regionala biverkningsenheten eller till Läkemedelsverket.

Referenser

  1. Grob D. Rhadbomyolysis and drug realated myopathies.CurrOpinReumatol 1990;2(6):908-15.
  2. Ucar et al. HMG-CoA Reductase inhibitors and myotoxicity. Drug safety 2000;22(6):441-457.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies