Xenical – orsak till högt blodtryck?

den 24 februari 2000

Olika behandlingsalternativ för övervikt har prövats genom åren. Det senaste läkemedlet som lanserats är orlistat (Xenical), som minskar fettnedbrytningen i tarmen via hämning av pankreaslipas. Systemisk absorption av läkemedlet anges som försumbar (1, 2). Läkemedlet inducerar steatorré och i de kliniska prövningarna var gastrointestinala biverkningar också de vanligast förekommande (1-4). Det har nu inkommit rapporter till det svenska biverkningsregistret, Swedis, som talar för att också systemiska biverkningar förekommer. Till den regionala biverkningsenheten i Stockholm har en rapport skickats om hypertoni i samband med Xenicalbehandling.

Fallbeskrivning

En 40-årig kvinna, tidigare frisk, hade ordinerats Xenical på grund av övervikt. Under de första månaderna använde hon Xenical endast sporadiskt. Under en vecka i slutet av maj intog hon dock regelbundet Xenical 120 mg x 3. Kort därefter noterade hon perifera ödem, yrsel och pulserande värk i bakhuvudet. Vid läkarbesök uppmättes ett blodtryck på 190/100 vid tre mätningar. Pulsen var regelbunden, 60/minut. Några dagar senare, utan Xenical, hade blodtrycket sjunkit till 160/90 och viss regress av svullnaden i händer och fötter observerades. Lab-prover, inklusive thyreoideaprover, visade normala värden. Behandling med diuretika - Lasix Retard 30 mg x 1 - påbörjades och blodtrycket sjönk till 145/95. I samband med en semestervecka i slutet av juli återupptog hon behandlingen med Xenical i normal dosering, varvid huvudvärken och de perifera ödemen återkom. Blodtrycket steg åter, nu till 170/100. Medicineringen med Xenical avslutades och symtomen försvann efter några dagar och blodtrycket sjönk till 140/90. Xenical testades åter under några dagar, men behandlingen avslutades då hon än en gång fick huvudvärk och upplevde svullnad i kroppen. I slutet av augusti kände patienten av yrsel och blodtrycket var 110/70. Diuretikabehandlingen avslutades. Blodtrycket stabiliserades därefter på 130/90, ett värde som kvarstod efter tre månader.

Kommentar

Det bedömdes som troligt, att Xenicalbehandlingen orsakade högt blodtryck, eftersom förhöjda blodtryck uppmättes och symtomen återkom vid upprepad återinsättning av medicineringen. Mekanismen kan man bara spekulera om, men det förefaller som om medlet haft en vätskeretinerande effekt.

I Sverige har cirka 13 miljoner DDD (definierad dygnsdos) av Xenical sålts sedan det kom på marknaden fram till tredje kvartalet 1999. Totalt finns 61 biverkningsrapporter, varav 40 bedömdes ha ett möjligt eller troligt samband med Xenical. De flesta gäller hudbiverkningar och mag-tarmkanalens biverkningar. Ovanstående fall är det enda om hypertension. Dock finns ytterligare sju cirkulationsbiverkningar som bedömdes ha ett möjligt samband: angina pectoris 1, förmaksflimmer 2, hjärtinfarkt 2, AV-block 1 och hjärtklappning 1.

Xenical är registrerat i mer än 50 länder och mer än 2,3 miljoner patienter kan ha fått Xenicalbehandling fram till juli 1999 enligt företaget (räknat på 75 dagars behandlingstid). Totalt har företaget tagit emot 13 fall av hypertension, av vilka fyra fall var bedömda som allvarliga. Några av de rapporterade patienterna hade hypertension sedan tidigare och upplevde försämring eller hypertensiv kris, medan några fall inte hade tidigare anamnes av hypertension. Information om blodtrycksmätning saknas i de flesta fall, liksom uppföljning. Positiv rechallenge (n=1), positiv dechallenge (n=1) eller negativ dechallenge (n=1) har angivits hos få fall.

Fallrapporten talar för att Xenical också kan ge systembiverkningar. Till Swedis har nu också rapporterats urtikaria, erythema multiforme, parestesi, sensibilitetsrubbning och myalgi. Om andra eller liknande biverkningar har observerats i klinisk verksamhet, tar vi gärna emot flera anmälningar.
 

  1. FASS 1999.
  2. Sjöström L et al. Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. Lancet 1998;352:167-72.
  3. Tonstad S et al. The effect of the gastrointestinal lipase inhibitor, orlistat, on serum lipids and lipoproteins in patients with primary hyperlipidaemia. Eur J Clin Pharmacol 1994;46:405-10.
  4. Läkemedelsmonografi Xenical. Information från Läkemedelsverket 1998;9(6):43-4.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies