Xenical bör bara ordineras till barn och ungdomar inom ramen för kliniska prövningar

den 14 februari 2000

I februari 1999 släpptes bantingsmedlet Xenical ut på den svenska marknaden. Läkemedlet har inte studerats hos bland annat barn och undomar. Detta innebär naturligtvis att den viktreducerande effekten hos barn är okänd men även att säkerheten är inte klarlagd.

Det har visats hos vuxna att absorptionen av vitamin D och E samt av betakaroten minskar under behandlingen. Absorptionen av läkemedel kan också påverkas av Xenical. Plasmakoncentrationerna av lipidsänkaren pravastatin kan öka av Xenical. Å andra sidan minskar den biologiska tillgängligheten av ciklosporin påtagligt vid samtidig behandling med Xenical. Detta sammantaget innebär att det kan mycket väl finnas ytterligare absorptionsinteraktioner med essentiella födoämnen, endogena recirkulerande substanser och läkemedel. Då konsekvenserna av sådana eventuella interaktioner torde vara speciellt känsliga hos barn och ungdomar är detta en risk som inte bör nonchaleras.

Vid genomgång av Apoteket AB:s läkemedelsstatistik för 1999 visar det sig att bantningsmedlet Xenical förskrivs till barn och ungdomar (fig 1). Speciellt anmärkningsvärt att 8 och 17 recept expedierades för barn i åldrarna 0-4 respektive 5-9 år.

Mot bakgrund av detta vill Läkemedelsverket understryka att förskrivning av Xenical till barn och ungdomar kan inte anses vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sådan förskrivning bör endast ske inom ramen för kliniska prövningar.


Illustration Figur 1

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies