Ytterligare information om interaktioner mellan Johannesört och andra läkemedel

den 6 april 2000

Tidigare har Läkemedelsverket informerat om att johannesörtextrakt kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel, t ex warfarin, teofyllin och ciklosporin med minskade effekter som följd (1-5).

Nyligen publicerade studieresultat (6) visar att samtidig behandling med johannesörtextrakt och anti-HIV medlet indinavir (Crixivan) leder till påtagligt sänkta blodkoncentrationer av indinavir. Detta kan innebära en risk för försämrad eller utebliven effekt av behandlingen och resistens utveckling hos HIV viruset. Baserat på dessa resultat kan det inte uteslutas att johannesörtextrakt kan sänka blodkoncentrationen även för övriga anti-HIV medel såsom ritonavir (Norvir), saquinavir (Invirase), nelfinavir (Viracept), nevirapin (Viramune) och efavirenz (Sustiva).

I samma nummer av Lancet (7) visas att behandling med johannesörtextrakt i två fall lett till begynnande avstötning av transplanterade hjärtan. Orsaken till detta bedömdes vara att johannesörtextrakt ökar nedbrytningen av transplantationsläkemedlet ciklosporin (Sandimmun, Sandimmun Neoral).

Rekommendation

 • Läkemedelsverkets tidigare rekommendation att produkter som innehåller johannesörtextrakt inte skall användas tillsammans med andra läkemedel kvarstår.
 • Noggrann anamnes vad gäller naturläkemedel är viktigt för att förebygga/undvika allvarliga oönskade interaktioner.
 • Patienter som redan använder Johannesört tillsammans med andra läkemedel, t ex p-piller och antidepressiva läkemedel, bör avsluta Johannesörtbehandling.
 • Patienter som redan använder Johannesört under behandling med t ex warfarin, ciklosporin och teofyllin som har ett smalt terapeutiskt spektrum måste kontakta sin läkare innan behandlingen med Johannesört avslutas på grund av risken för toxiska koncentrationer.
 • Läkarkåren uppmanas att anmäla misstänkta fall av interaktioner mellan johannesört och andra läkemedel till Läkemedelsverket.

Referens:

 1. Stjernberg E, Thulin G, Hovstadius P. PK-stegring under Waranbehandling efter påbörjad behandling med Johannesört. Information från Läkemedelsverket 1998; 8: 10
 2. Gerdén B, Mortimer Ö. Viktigt med ökad uppmärksamhet på interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser. Information från Läkemedelsverket 1999; 5: 84
 3. Yue QY, Bergquist C. Johannesört kan ge oönskade interaktioner med många viktiga läkemedel. Information från Läkemedelsverket 1999; 7: 3-4
 4. Yue QY, Bergquist C, Gerdén B. Safety of St John’s wort (Hypericum perforatum). Lancet 2000; 355: 576-7
 5. Ahlqvist Rastad J, Yue Q Y. Johannesörtpreparat skall inte användas tillsammans med andra läkemedel. Information från Läkemedelsverket 2000;1:3.
 6. Piscitelli SC, Burstein AH, Chaltt D, Alfaro RM, Falloon J. Indinavir concentrations and St John’s wort. Lancet 2000; 355: 547-8
 7. Ruschitzka F, Meier PJ, Turina M, Luscher TF, Noll G. Acute heart transplant rejection due to Saint John’s wort. Lancet 2000; 355: 548-9

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies