Byte från Prothromplex till Beriplex P/N som akut antidot mot warfarin

den 9 juli 2001

Vitamin K-antagonister, av vilka endast warfarin (Waran) är registrerat i Sverige och acenocoumarol och phenprocoumon (Sintrom respektive Marcoumar) förskrivs på licens, verkar koagulationshämmande genom att koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X inte gammakarboxyleras fullt ut och därmed får reducerad aktivitet. Detta kan motverkas genom tillförsel av vitamin K, varvid syntesen av normala koagulationsfaktorer tar över, men effekten kommer gradvis först efter sex timmar och fullt ut efter ett dygn. Warfarinutlösta blödningar kan dock vara dramatiska och snabb reversering av dess koagulationshämmande effekt blir då utslagsgivande för utkomsten. Närmare 1% av befolkningen i Sverige får behandling med warfarin och allvarlig blödningskomplikation kan förväntas hos 0,5% av behandlade patienter årligen.

Vid akut behov av reversering av warfarin eller andra kumarinderivat måste normala koagulationsfaktorer tillföras genom transfusion av plasma eller koncentrat av protrombinkomplexet (faktor II, VII, IX och X). För att sänka PK-INR-värdet från exempelvis 6 till 1,5 (motsvarande PK 7% till 40%) hos en patient som väger 80 kg krävs (40-7) x 80 = 2 640 mL plasma. Om patienten inte är hypovolemisk på grund av motsvarande blodförlust leder en sådan transfusionsmängd till överbelastning av cirkulationen och lungödem.

Vi har i Sverige under ett decennium kunnat använda oss av protrombinkomplexkoncentratet Prothromplex på generell licens från koagulationsmottagningarna för sådana situationer. Motsvarande volym som då skulle injiceras i ovanstående exempel är 40-50 mL. Enligt våra mottagna telefonkonsultationer i egenskap av koagulationsjour finns någonstans i landet dagligen ett behov av att ge detta faktorkoncentrat. Tillverkaren av Prothromplex har under senaste året haft svårigheter att leverera produkten, och i dagsläget saknas den på ett flertal apotek i landet.

Vi har därför fått generell licens för ett annat protrombinkomplexkoncentrat, Beriplex P/N, 500 IE per flaska à 20 mL. Detta innehåller också alla K-vitaminberoende koagulationsfaktorer och har genomgått dubbel viruseliminering i tillverkningsprocessen. Efter tio timmars uppvärmning till 60° C i vattenlösning (pastörisering) utförs en virusfiltrering med nanofilter, som även fångar upp de minsta partiklarna, exempelvis parvovirus. Indikation för att använda Beriplex P/N är allvarlig blödning vid PK-INR-värde högre än 1,6 orsakat av anti-vitamin K-medel, grav leversvikt eller disseminerad intravasal koagulation och dessutom vid behov av snabb reversering inför akut kirurgi.

Tillverkaren, Aventis Behring, levererar sedan många år von Willebrand-Faktor VIII-koncentratet Haemate till Sverige för distribution till ett stort antal sjukhus i landet, varför det finns goda förhoppningar om att försörjning med Beriplex P/N ska fungera lika väl, åtminstone fram till att Prothromplex levereras på nytt.

Diskussion om lämplig dosering och kompletterande behandling med andra produkter bör ske med någon av koagulationsjourerna vid Karolinska Sjukhuset, Universitetssjukhuset MAS eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilken nås via respektive sjukhusväxel dygnet runt.

Ytterligare information om produkten kan erhållas från tillverkaren eller koagulationsmottagningarna.

Det finns anledning att akutmottagningen eller intensivvårdsavdelningen på varje sjukhus ser över sina vårdprogram och ser till att den nya produkten finns tillgänglig på det egna sjukhuset eller närliggande centrallasarett för användning inom 30 minuter oavsett tid på dygnet.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies