Fortsätt vaccinera! Läkemedelsverket bemöter de uppgifter som förekommit om risk för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom via vacciner

den 10 oktober 2001

En artikel i den danska Ugeskrift for Læger 20 augusti 2001 har väckt frågan om risk finns att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom skulle kunna överföras via vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund, eftersom humant albumin ingår som stabilisator i dessa vacciner.

Bakgrund om sjukdomen

Det finns två former av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom; en klassisk (cCJD) som funnits under lång tid och en nyligen upptäckt variant (vCJD) som anses vara kopplad till galna kosjuke-(BSE-) epidemin i framför allt Storbritannien. Cirka 100 fall av den nya formen har identifierats i världen. Av dem har mer än 95% uppträtt i Storbritannien.

För klassisk CJD finns lång erfarenhet som visar att risk inte föreligger för överföring av smitta med plasmaprodukter som albumin. Kunskap om andra former av liknande sjukdomar indikerar att överföring av vCJD-smitta med plasmaprodukter är mycket osannolik. Likväl har extra försiktighetsåtgärder vidtagits för att möta den hypotetiska risken att vCJD skulle vara blodburen. 

Försiktighetsåtgärder som tillämpas

Varje bloddonation kontrolleras med avseende på ett stort antal smittoämnen för att förhindra smittoöverföring (exempelvis HIV, Hepatit B och C).

Det finns i dag inga tester för potentiell CJD-smitta som kan användas vid kontroll av donatorer av plasma. Uppgifter i svenska medier indikerar att företagen skulle ha brutit mot kraven genom att inte testa för CJD-smitta. Detta är således inte korrekt.

Eftersom tester inte finns, måste man istället ställa hårda krav vid val av donatorer. Personer som har sjukdomen får inte ge blod. Mer än 95% av alla fall av vCJD kommer från Storbritannien, som också är det land som haft den ojämförligt största mängden fall av galna ko-sjukan. Sedan 1998 används därför inte material från Storbritannien för tillverkning av läkemedel framställda från plasma.

De MPR-vacciner som finns på marknaden (MMR-II och Priorix) uppfyller alla de krav som satts upp av läkemedelsmyndigheterna i Europa för att förhindra smittospridning. Donatorerna kommer från länder där vCJD-smitta aldrig konstaterats. Urvalet av donatorer går till och med utöver de krav som gäller då tillverkarna förutom brittiska donatorer också utesluter donatorer från andra länder om de tillbringat sex månader eller mer i Storbritannien. Alla till buds stående medel har således använts för att förhindra att material från vCJD-smittade används vid tillverkning av vaccinet.

Läkemedelsverket följer fortlöpande nya rön beträffande den hypotetiska risken för överföring av CJD och vCJD med blod och blodprodukter och ändrar kraven för produkter om så behövs.

Långtgående åtgärder har således vidtagits för att förhindra att plasma från patienter med vCJD används vid tillverkning och det finns inte skäl att misstänka att vCJD skulle kunna överföras genom vaccination med de godkända vaccinerna mot mässling, påssjuka och röda hund. Det finns därför inte heller anledning att avstå från vaccination.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies