Lipidsänkande medel (statiner och fibrater) och pankreatit

den 10 april 2001

Det är sedan tidigare känt att pankreatit kan förekomma som en sällsynt biverkan i samband med behandling med statiner. Befintliga data tyder på att även fibrater kan i sällsynta fall orsaka pankreatit.

I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns fyra fall av pankreatiter relaterade till gemfibrozil (Lopid). I en av dessa rapporter visades positiv rechallange. I det fallet (47-årig kvinna med känd hyperkolesterolemi, hypertoni och cholecystectomerad) insjuknade patienten med buksmärtor, leverpåverkan och amylasstegring. Utredning med gastroskopi, ultraljud och ERCP visade inget anmärkningsvärt. CT-buk visade förstorad pankreas med något oklara konturer. Patienten vårdades inneliggande på sjukhus vid tre olika tillfällen för sina bukbesvär där pankreatit varje gång verifierats under cirka fem följande veckor. Patienten blev frisk från sina buksmärtor först när T. Lopid (1x2) sattes ut. Det framgår inte av fallrapporten hur länge patienten hade stått på Lopid innan symptomen debuterade (bibehållna övriga mediciner: T. Lasix 40 mg 1x1, T. Tenormin 50 mg 1x1).

I WHOs databas finns 120 fallrapporter om gemfibrozilrelaterade pankreatiter.

I WHOs databas finns även fem fallrapporter om bezafibrat (Bezalip) relaterade pankreatiter. Dessutom finns en publicerad fallrapport om bezafibratassocierad akut pankreatit med en positiv rechallange (1).

Sammanfattningsvis kan i likhet med statiner även fibrater i sällsynta fall orsaka pankreatit. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att vara uppmärksam och rapportera misstänkta fall.

Referenser

  1. Gang N, Langevitz P, Livneh A. Relapsing acute pancreatitis induced by re-exposure to the cholesterol lowering agent bezafibrate. Am J Gastroenterol 1999;94:3626-8.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies