Prepulsid (cisaprid) – inskränkt indikation och skärpt varningstext i produktresumén

den 30 november 2001

Indikation

Cisaprid har i Sverige hittills varit godkänt för behandling av förlångsammad ventrikeltömning, tillstånd relaterade till motilitetsstörningar i magtarmkanalen, gastroesofageal refluxsjukdom och underhållsbehandling av esofagit.

Verkningsmekanism

Cisaprid stimulerar tarmmotoriken genom en ökad frisättning av acetylkolin (1). Hur denna effekt kommer till stånd är inte helt känt, men det har bland annat visats att cisaprid är en antagonist till 5 HT 3 receptorer och en agonist till 5 HT 4 receptorer (1).

Risk för proarytmi

Sedan flera år har det varit känt att cisaprid kan förlänga hjärtats repolarisationstid och ge upphov till livshotande hjärtarytmier av typen torsades de pointes (2-5). Effekten är dos- och koncentrationsberoende. Risken för proarytmi har påtalats i tidigare Information från Läkemedelsverket; 1995 (nr 3), 1996 (nr 6) och 1999 (nr 3). Det bör påpekas att risken är starkt kopplad till närvaro av någon känd riskfaktor (se nedan).

Typ av påverkan/riskfaktorExempel
Hämmad nedbrytning av cisaprid (via CYP3A4)Behandling med ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol, erytromycin, azithromycin, clarithromycin, ritonavir, indinavir, nefazodon samt intag av grapefruktjuice
Förlängning av QT intervalletMedfött förlängt QT-intervall, behandling med klass I antiarytmika (kinidin, disopyramid, prokainamid), klass III antiarytmika (amiodaron, sotalol), vissa kinolonantibiotika, till exempel moxifloxacin, tricykliska antidepressiva, tetracykliska antidepressiva, neuroleptika, vissa antihistaminer, till exempel terfenadin
Hypokaliemi, hypomagnesemiBehandling med tiaziddiuretika eller loopdiuretika, korrigering av svår hyperglykemi, långvarig diarré, kräkningar, njurinsufficiens
Hjärtsjukdom m mKliniskt signifikant bradykardi, kliniskt signifikant hjärtrytmrubbning i anamnesen (ventrikelarytmi, AV-block grad II-III, sinusnoddysfunktion), hjärtinsufficiens, ischemisk hjärtsjukdom, familjär förekomst av plötslig död, svår lungsjukdom, respiratorisk insufficiens.

Ifrågasatt ändamålsenlighet

På senare år har ändamålsenligheten av behandling med cisaprid blivit kraftigt ifrågasatt. I mars 2000 rapporterade Food and Drug Administration (FDA) i USA att cisaprid dragits tillbaka från den amerikanska marknaden. Mellan 1993 och 1999 hade FDA tagit emot och analyserat 341 fall med hjärtpåverkan eller plötslig död (6). I totalt 80 av de 341 fallen hade patienten dött i direkt eller indirekt association med en arytmi. Under sommaren/hösten år 2000 startade inom den europeiska läkemedelsmyndigheten en utredning av ändamålsenligheten av cisaprid. genom den centrala artikel 12 proceduren. Om cisaprid efter denna procedur fortsatt bedöms vara ändamålsenlig kommer slutresultatet att bli en gemensam produktinformation i alla EU-länder.

Ändrad produktresumé i Sverige i avvaktan på avslutad artikel 12 procedur

Artikel 12 proceduren för cisaprid pågår fortfarande och kan dra ut på tiden. Därför genomförs i avvaktan på resultatet av artikel 12 proceduren en ändring av den svenska produktresumén som bland annat innebär en inskränkning av indikationen till att endast omfatta vuxna patienter med akut och svår exacerbation av demonstrerad kronisk idiopatisk eller diabetisk gastropares som ej tolererat behandling med andra läkemedel samt barn upp till 36 månaders ålder med demonstrerad patologisk gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) efter att annan behandling sviktat. Dessa indikationer diskuteras för närvarande inom EU. Det är oklart om cisaprid kommer att finnas kvar på marknaden efter avslutad artikel 12 procedur. En annan viktig ändring i produktresumén är att alla patienter rekommenderas undersökning med EKG och av s-kalium och s-magnesium innan behandling påbörjas samt under pågående behandling. 

Referenser

  1. Tack J, Coremans G, Janssens J. A risk-benefit assessment of cisapride in the treatment of gastrointestinal disorders. Drug Saf 1995;12:384-92.
  2. Wysowski D, Bacsanyi J. Cisapride and fatal arrhythmias. N Engl J Med 1996;335:290-1.
  3. Bedford TA, Rowbotham DJ. Cisapride. Drug interactions of clinical significance. Drug Saf 1996;15:167-75.
  4. Colin Doig J. Drug-induced cardiac arrhythmias. Incidence, prevention and management. Drug Saf 1997;17:265-7.
  5. Darpö B. Allvarliga proarytmier vid cisapridbehandling. Enkla försiktighetsmått reducerar risken. Läkartidningen 1997;94(47):4317-20.
  6. Wysowski DK, Corken A, Gallo-Torres H, Talarico L, Rodriguez EM. Postmarketing reports of QT prolongation and ventricular arrhythmia in association with cisapride and Food and Drug Administration regulatory actions. Am J Gastroenterol 2001;96:1698-703.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies