Ungdomar behandlade med Zyprexa utvecklade striae

den 3 september 2001

Till det regionala biverkningscentrat i Stockholm har inkommit fem rapporter vilka beskriver ungdomar med psykos som behandlats med Zyprexa (olanzapin). Ungdomarna, två pojkar (16-18 år) och tre flickor (13-18 år), har i samband med medicineringen utvecklat omfattande hudförändringar i form av striae. Debuten av hudförändringarna i förhållande till behandlingsstart med Zyprexa kan inte anges exakt för något av de fem fallen. Dosen av Zyprexa har varit 10 mg dagligen, med undantag för enstaka perioder på en lägre dos (5-7,5 mg) för några av patienterna. Enligt journalanteckningar liksom ytterligare uppgifter från tre av ungdomarna eller deras föräldrar framkommer att striae debuterade efter någon månads behandling, men för de övriga är osäkerheten större. Det är helt klart i fyra av fallen att striae utvecklades först efter insättande av Zyprexa, men för en patient hade striae utvecklats redan under tidigare behandling med Cisordinol (zuklopentixol), och förvärrats under Zyprexa-behandling. Behandlingstidens längd varierar mellan 3-15 månader, men pågår fortfarande i ett av fallen. Hudförändringarna var lokaliserade till glutealområdet, underben, lår, bröst och överarmar. Den totala viktuppgången i de beskrivna fallen har varierat (totalt cirka 10-15 kg), men mer exakta uppgifter saknas. Ett viktigt faktum är att hudförändringarna kvarstått efter utsättande av Zyprexa.

De aktuella fallrapporterna kommer från samma källa. Inga tidigare rapporter om olanzapin och striae finns i det svenska biverkningsregistret, däremot finns en rapport om striae hos en 22-årig manlig patient som behandlats med risperidon. I WHOs biverkningsregister finns fyra utländska fall av striae associerade med olanzapin. I litteraturen har inga närmare uppgifter om neuroleptika och striae påträffats och vi ställer oss följande frågor:

Är fenomenet sekundärt till viktuppgång? En viktuppgång på totalt drygt 10% har angetts som vanlig biverkan till olanzapin, och därmed mer uttalad än för exempelvis risperidon (1). Mot detta talar att striae i de aktuella fallen debuterade redan efter en månad då viktuppgången sannolikt ännu inte var särskilt uttalad.

Är striae en dåligt uppmärksammad och därmed underrapporterad biverkan? Omfattande somatiskt statustagande med hudinspektion är sannolikt ovanligt för denna patientkategori.

Är åldern av betydelse för risken att utveckla striae? De aktuella patienterna är alla tonåringar.

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att rapportera liknande biverkningar till de regionala biverkningscentra.

Kerstin Blomgren, Erik Eliasson Birgitta Wode Helgodt, Ann-Marie Ling
Regionala biverkningsenheten BUP centrum syd Stockholm
Huddinge Universitetssjukhus

Referenser

  1. Wetterling, T.:Bodyweight gain with atypical antipsychotics – a comparative review. Drug Safety 2001;24:59-73.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies