Biverkningar av vaccin mot Mässling-Påssjuka-Röda hund (MPR-vaccin)

den 6 februari 2002

Särskilt stor uppmärksamhet har under senare tid riktats mot MPR-vaccinerna. I DN 3 februari 2002 anges i en krönika av Maria Carlshamre att sex dödsfall efter MPR vaccination har anmälts till Läkemedelsverkets biverkningsregister. Läkemedelsverket vill göra följande klarläggande:

Varje år vaccineras ca 95000 svenska barn med MPR-vaccin. Läkemedelsverkets bedömning är att vaccinerna är ändamålsenliga då den stora nyttan med att förebygga infektioner, som kan medföra mycket allvarliga och ibland dödliga komplikationer överväger de små riskerna för biverkningar som MPR vaccination kan innebära.

Vid vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund har MMR-II använts sedan 1982, till en början under namnet Virivac. Priorix, som bedöms vara ett likvärdigt vaccin, har funnits på marknaden sedan 1998.

Sedan 1982 har sammanlagt 946 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket för MPR vacciner. De vanligaste rapporterade biverkningarna är:

  • feber (303 fall)
  • utslag (224)
  • feberkramper (125)
  • nässelutslag (66) 
  • lokal reaktion på stickstället (55).

Beträffande dödsfall bland barn finns för MPR–vacciner under perioden 1983-1996 sammanlagt sju rapporter anmälda till biverkningsregistret. Expertbedömning utifrån journaluppgifter har inte i något av fallen visat att MPR-vaccinet kunnat knytas till dödsfallet som en direkt eller enskild orsak. Fyra barn bedömdes ha avlidit till följd av bakteriella infektioner. Ett barn dog till följd av trombocytopeni (brist på blodplättar) som inträffade mer än tre månader efter vaccinationen. Ett barn med allvarlig kromosomrubbning avled två dagar efter vaccinationen. En tidigare frisk flicka som vaccinerades med MPR och kikhostvaccin avled nio dagar senare i en bild som liknar plötslig oväntad spädbarnsdöd. Efter 1996 har inga rapporter om dödsfall efter MPR-vaccinationer inkommit.

Till Läkemedelsverket skall rapporteras misstänkta nya och allvarliga biverkningar av läkemedel. Sådana rapporter läggs in Läkemedelsverkets biverkningsregister och uppgifterna blir då tillgängliga som statistik. Varje biverkningsrapport utreds noggrant vad gäller diagnos, eventuellt orsakssamband mellan läkemedlet och den rapporterade biverkningen och betydelsen av andra faktorer. Ofta anlitas utomstående experter. Vissa rapporter slutbehandlas först i Läkemedelsbiverkningsnämnden som består av personal från Läkemedelsverket, regionala biverkningscentra och speciellt utsedda experter.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies