Glukosamin - Läkemedelsverket följer läkemedelslagen

den 17 oktober 2002

Hälsokostbranschen har idag i ett flertal dagstidningar infört annonser om glukosamin. Annonserna är riktade till stats- och finansministern, och ger Läkemedelsverket kritik för att man klassificerat glukosamin som läkemedel. I annonserna skriver man att beslutet drabbar patienten genom högre kostnader och begränsad tillgänglighet, och att beslutet är godtyckligt fattat. Med anledning av en rad felaktigheter i annonserna vill Läkemedelsverket klargöra följande:

Klassificering av glukosamin som läkemedel

I läkemedelslagen definieras vad som är ett läkemedel. Om syftet med medlet är att lindra eller bota sjukdom är medlet ett läkemedel. Det gäller även för kroppsegna ämnen (tex. insulin, kortison och glukosamin). Glukosamin klassificeras som läkemedel eftersom användningen är medicinsk.

Glukosamin är en renframställd substans och därmed ett alltför bearbetat innehållsämne för att det ska kunna klassificeras som naturläkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för att de läkemedel som säljs i Sverige är granskade och godkända. Kontrollen syftar till att svenska patienter har tillgång till säkra läkemedel av hög kvalitet där effekt har visats.

Viktigt för folkhälsan att samma lagstiftning gäller för alla läkemedel

Läkemedelslagstiftningen är en skyddslagstiftning som utgår från att främja folkhälsan. Lagstiftningen syftar till att svenska patienter ska få tillgång till läkemedel som är av god kvalitet och vars effekt och säkerhet dokumenterats på ett vetenskapligt sätt. Godkännande som läkemedel innebär även att patienter får tillgång till sedvanlig läkemedelsinformation i förpackningen. Där finns bl.a. uppgift om när preparatet inte ska användas. Rapporteringssystemet för läkemedelsbiverkningar innebär också att sällsynta biverkningar och olämpliga läkemedelskombinationer lättare kan identifieras.

Tillgänglighet och valfrihet

Tillgängligheten av glukosamin kommer även fortsättningsvis att vara god. Produkten kommer att försäljas via apotek såväl i receptfri förpackning som i en större receptbelagd förpackning. I dagsläget har en glukosaminprodukt godkänts men fler företag har ansökt om försäljningstillstånd. Dessa ansökningar är för närvarande under utredning för att tillförsäkra god kvalitet, säkerhet, effekt och produktinformation.

Effekt av olika glukosaminsalter

De glukosaminstudier som publicerats har huvudsakligen utförts med saltet glukosaminsulfat. Salterna glukosaminsulfat och glukosaminhydroklorid är dock medicinskt likvärdiga. Under de betingelser som råder i magtarmkanalen spjälkas dessa salter redan i magsäcken.

Godtyckligt fattat beslut

I annonsen säger man att "Beslut har ibland av Läkemedelsverket godtyckligt fattats..". Ett godkännande av ett läkemedel sker naturligtvis inte på godtycklig basis. Utifrån Läkemedelslagens bestämmelser granskas inlämnade dokumentation på vetenskaplig grund. Det är företagens ansvar att i samband med en läkemedelsansökan lämna in dokumentation som stödjer kvalitet, säkerhet och effekt. Experter på läkemedelsverket med hög medicinsk och farmaceutisk kompetens ansvarar för den kritiska granskningen av inlämnad dokumentation.

Så har även skett i fallet med glukosamin. Skälen till godkännande av glukosamin går att läsa i monografin för Artrox.

Högkostnadsskydd och samhällskostnad

Det är idag Läkemedelsförmånsnämnden (se länk i högerspalten) som beslutar om prissättning och subventionering av läkemedel och inte Läkemedelsverket eller våra politiker.

Mer information om glukosamin hittar du som länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies