Johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling

den 4 februari 2002

Under de senaste åren har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om risken för att naturläkemedel som innehåller johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling. Rapporter och studier har visat på risker för interaktion mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och flera läkemedel t.ex. p-piller, warfarin (blodförtunnande medel som t.ex. Waran), ciklosporin (läkemedel som hämmar det naturliga immunförsvaret) och anti-HIV-läkemedel.

Johannesört kan minska effekten av många läkemedel genom att det inducerar, dvs ökar mängden av, läkemedelsnedbrytande enzym.

I LV:s biverkningsregister finns två fall rapporterade där effekten av p-piller minskat vid samtidig användning av johannesörtprodukter vilket lett till graviditet. Många naturläkemedel som innehåller johannesört bör därför inte användas samtidigt med p-piller, se nedan.

Läkemedelsverket vill inte varna för användning av johannesörtprodukter i sig, men vill poängtera att i kombination med andra läkemedel kan problem uppstå. Patienter som tar johannesörtprodukt samtidigt med andra läkemedel bör kontakta läkare innan johannesörtbehandlingen avslutas eller vid byte till annat johannesörtinnehållande preparat eftersom doseringen av andra läkemedel kan behöva anpassas.

Interaktioner mellan naturläkemedel innehållande johannesörtextrakt och andra läkemedel


Flertalet interaktioner har orsakats av att johannesört inducerar, dvs ökar mängden av, läkemedelsmetaboliserande enzym. För att få mer information om interaktionsrisken för johannesörtpreparaten på den svenska marknaden krävde

Läkemedelsverket att berörda företag genomförde produktspecifika studier för att riskerna med behandlingen bättre skulle kunna bedömas. Märkningstexten på förpackningarna ändrades också så att det tydligt framgick att johannesörtspreparaten inte skulle användas tillsammans med andra läkemedel.
Läkemedelsverket har nu fått in resultat från interaktionsstudier för tre av de aktuella produkterna, Movina, Esbericum och Salus Johannesört-te.

Det kan konstateras att de olika johannesörtprodukterna inte kan betraktas som en homogen grupp med avseende på läkemedelsmetabolisminducerande egenskaper. Medan Movina visats vara en potent inducerare av CYP3A4 och transportproteinet P-glykoprotein är Esbericum en mycket måttlig inducerare. Det finns dock biverkningsrapporter om minskad effekt av P-piller som lett till graviditet vid samtidig användning av johannesörtsprodukter (Esbericum, Kira). Salus Johannesört-te förefaller inte ge någon induktion. Läs fallbeskrivning som länk i högerspalten.

Det är inte klarlagt vilken substans som är ansvarig för den terapeutiska effekten av johannesörtextrakt. Tre substansgrupper diskuteras, hypericin, flavonoider och hyperforin. Halterna av dessa substansgrupper varierar mellan olika preparat. Det är inte heller helt klarlagt vilken av substanserna som kan knytas till de interaktioner som observerats även om mycket talar för att hyperforin spelar en avgörande roll för induktionen.

Efter att Läkemedelsverket nu bedömt den dokumentation som inkommit konstateras att produktspecifik dokumentation krävs för de olika johannesörtsextrakt-produkterna. Tre olika märkningsklasser skapas utifrån det aktuella medlets inducerande egenskaper: potent, måttlig och ingen induktion. De produkter som saknar interaktionsstudier skall märkas med det mest restriktiva alternativet, dvs som starka inducerare. Läkemedelsverket rekommenderar också att produktspecifika studier utförs och att halterna hypericin, hyperforin och flavonoider redovisas för alla produkterna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies