Kan Amiodaron (Cordarone) ge upphov till basaliom?

den 6 november 2002

Amiodaron är ett antiarytmikum som har extremt lång halveringstid (20-100 dagar vid långtidsbehandling) och därmed elimineras långsamt från kroppen. Hudbiverkningar, såsom fotosensivitet med erytem och hudpigmentering är vanliga.

Läkemedelsinformationscentralen i Huddinge (DRIC) fick under våren en förfrågan om möjligt samband mellan utveckling av basaliom och behandling med amiodaron. Fallet rapporterades även till den regionala biverkningsenheten i Huddinge av både patientens husläkare och hudkliniken, Huddinge Universitetssjukhus (HS).

Fallbeskrivning

En nu 60-årig kvinna, som tidigare varit helt hudfrisk och tålt sol väl och inte utsatt sig för någon extrem solexposition under livet, blev mycket solkänslig då hon behandlades med amiodaron p.g.a. svåra hjärtarytmier under tre års tid (januari 1993-1996). Efter att behandlingen avslutats försvann ljuskänsligheten, men kvinnan utvecklade sammanlagt tre stycken basaliom på bålen (varav ett dock är mikromorfologiskt ifrågasatt) inom loppet av ett par år. Dessa diagnostiserades hos hennes husläkare som misstänkte ett samband med amiodaron p.g.a. den anamnestiskt kraftigt ökade solkänsligheten under behandlingstiden och remitterade henne under den frågeställningen till hudkliniken, HS, i augusti 2001. Därefter har inga nya basaliom uppkommit.

Basaliom (basalcellscancer) är idag den överlägset vanligaste cancerformen i Sverige, med en förmodad incidens på 25-30 000 nydiagnostiserade fall per år hos patienter med tidigare återkommande, kraftig solexposition (1). Att solens UV-strålar är den mest betydelsefulla orsaken till basaliom är idag klarlagt, men till skillnad från skivepitelcancer, vars uppkomst beror av ackumulerad stråldos, tycks basaliom snarare drabba personer som upprepade gånger har utsatt sig för ett intensivt soldyrkande, solsemester och dylikt (2).

Vid en genomgång av litteraturen återfanns två publikationer innehållande totalt fyra fallrapporter om basaliom som uppträtt hos patienter (64-77 år) som behandlats med amiodaron under tre till åtta år. Basaliomen beskrivs uppträda på hudytor som blivit utsatta för solexponering samtidigt som patienterna uppvisat en uttalad fotosensitivitet till följd av medicineringen med amiodaron (3,4). Alla beskrivna fall har uppmärksammats vid avdelningen för dermatologi, Bredford Hospital, Storbritannien. Författarna påpekar att prevalensen av basaliom hos äldre patienter förvisso är hög, men då behandling med amiodaron är en relativt lågfrekvent terapi hos patienter i Bredford, kan ett samband mellan amiodaron och utveckling av basaliom inte uteslutas.

Det svenska biverkningsregistret (Swedis) innehåller inga rapporter angående basaliom efter behandling med amiodaron. I WHOs databas finns en rapport om basaliom som biverkan till amiodaron. Denna rapport kommer från Storbritannien, men det framgår inte om den gäller någon av patienterna beskrivna i de ovan nämnda fallrapporterna.

Tillverkaren för Cordarone har kännedom om totalt sex fall inklusive de tre fallen i litteraturen gällande uppkomst av basaliom efter behandling med amiodaron.

Användningen av amiodaron har ökat de senaste åren. Under 2001 såldes mer än 900 000 definierade dygnsdoser i Sverige.

Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma och rapportera liknade fall till de regionala biverkningsenheterna.

Referenser

  1. Lundh-Rozell B, dermatohistopatolog, avd för klinisk patologi, Huddinge Universitetssjukhus. personlig kontakt.
  2. Wallberg P. A clinical and experimental study of basal cell carcinoma. Aspects on epidemiology, genetics and microphysiology. Doktorsavhandling, Karoloinska Institutet, Stockholm, 2000.
  3. Monk B. Amiodarone-induced photosensitivity and basal-cell carcinoma. Clin Exp Dermatol 1990 Jul;15(4):319-20.
  4. Monk BE. Basal cell carcinoma following amiodarone therapy. Br J Dermatol 1995 Jul;133(1):148-9.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies