Östrogen effekt av solskyddsmedel?

den 8 maj 2002

Våren 2001 skrevs mycket i media om att solskyddsmedel kunde ha östrogen effekt. Men är det sant och vad hände sedan?

Bakgrunden till skriverierna var att en forskargrupp undersökt sex olika UV-filterämnen som används ofta (1). I de in vitro och in vivo system som användes vid studien upptäcktes svag östrogen effekt av, framförallt tre av dessa ämnen. Läkemedelsverkets omedelbara bedömning blev att forskargruppens iakttagelser borde undersökas ytterligare i mer specifika studier. De presenterade laboratorieresultaten motiverade inte heller några åtgärder mot solskyddskrämer innehållande de sex UV-filtren. De aktuella ämnena hade dessutom redan undersökts och bedömts som säkra för människor hälsa i den ansvariga vetenskapliga kommittén inom EU.

Innan ett UV-filterämne får användas, krävs att tillverkaren dokumenterar säkerheten av ämnet (2) och att det godkänns gemensamt inom EU, se vidare i Läkemedelsverkets föreskrifter (3).

När forskarnas resultat presenterades stoppades försäljningen av solskyddsprodukter som innehöll något av de tre ämnena i Danmark med hänvisning till försiktighetsprincipen. Inga andra länder stoppade försäljningen. Senare släpptes produkterna ut på den danska marknaden igen.

I juni 2001 granskade den ansvariga vetenskapliga kommittén inom EU den aktuella studien och risken för östrogen effekt. Kommittén kom till slutsatsen att studien hade ett antal tekniska och vetenskapliga brister och att de UV-filter som används idag inte har någon östrogen effekt som kan påverka människors hälsa (4). 

Referenser

  1. Schlumpf M, B. Cotton, M. Conscience et al. In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environmental Health Perspectives 2001;109:239-44.
  2. The Scientific Committee on Cosmetic products and Non-Food Products intended for Consumer. Notes of guidance for testing of cosmetic ingredients for their safety evaluation.
  3. Läkemedelsverkets föreskrifter om (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetika och hygieniska produkter bilaga 5 Lista över tillåtna UV-filter.
    Opinion on the evaluation of potentiell estrogenic effects of UV-filters adopted by the SCCNFP.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies