Pankreatit och atorvastatin

den 29 juli 2002

Bakgrund

Till den regionala biverkningsenheten i Göteborg har under kort tid inkommit tre rapporter där atorvastatin misstänks ha orsakat akut pankreatit. Tidigare finns endast ett rapporterat fall till det svenska biverkningsregistret. För övriga statiner finns tre fall av pankreatit relaterade till simvastatinbehandling och inga fall rapporterade för pravastatin och fluvastatin. Pankreatit anges i FASS såsom en sällsynt biverkan (<1/1000) för såväl atorvastatin (Lipitor) som för simvastatin (Zocord).

Vid litteratursökning framkommer endast en artikel som behandlar ämnet akut pankreatit associerad med atorvastatinbehandling (1). De fåtal rapporter som finns publicerade angående statiner och akut pankreatit rör huvudsakligen simvastatin. I en sammanställning av spontanrapporter till den danska läkemedelsmyndigheten omfattande tiden 1968-1999 fann man totalt 47 fall av läkemedelsinducerad pankreatit (2). I tre av dessa fall bedömdes samband föreligga med lipidsänkande behandling (fluvastatin, simvastatin och kolestyramin). Den patient som fått simvastatin reexponerades för simvastatin och detta resulterade i ett återfall av pankreatit.

Läkemedelsverket rapporterade förra året om ett fall med pankreatit sekundär till fibratbehandling (3). I en nyligen publicerad rapport misstänktes kombinationen simvastatin och fenofibrat ha åstadkommit en akut nekrotiserande pankreatit som krävde kirurgisk åtgärd och ledde till dödsfall i en kirurgisk komplikation (4). I en annan fallrapport sågs pankreatit och rabdomyolys vid behandling med lovastatin och gemfibrozil (5). Multipla organmanifestationer inklusive pankreatit sågs hos en patient som behandlats med lovastatin i sju år. Denna patient fick ovanstående komplikationer efter att han i samband med en tandbehandling erhållit erytromycin. Behandling med erytromycin kan ha lett till en hämning av CYP3A4 som är involverat i lovastatinmetabolismen och man kan misstänka att denna interaktion kan ha orsakat en försämrad lovastatincleraence med åtföljande toxiska manifestationer (6).

De tre fall av akut pankreatit som nu rapporteras kommer alla från samma kirurgiska klinik i Västsverige. Fallen har bedömts vid den regionala biverkningsenheten vid avdelningen för klinisk farmakologi i Göteborg och av Läkemedelsverket. I samtliga tre fall har man bedömt att ett samband kan föreligga mellan sjukdomstillståndet och läkemedelsbehandlingen med atorvastatin.

Fall 1

54-årig man med hypertoni (Alfadil 8 mg x 1 och CoAprovel 300/12,5 mg) och ett lätt förhöjt LDL-kolesterol (3,5). Han insattes på Lipitor 10 mg den 22 augusti 2001 och fick efter några dagars behandling smärtor i epigastriet. Han inkom akut till kirurgisk avdelning den 3 september 2001 och var vid inkomsten svårt smärtpåverkad. Man misstänkte i första hand aortaaneurysm och CT/ultraljud utfördes. Dessa undersökningar antydde att en pankreatit kunde föreligga. Initialt sågs en kraftig amylasstegring. Patienten hade själv misstanke om läkemedelsbiverkan och Lipitor sattes omgående ut. Amylas och den kliniska symtombilden normaliserades snabbt och patienten kunde utskrivas besvärsfri den 17 september, med diagnosen akut pankreatit beroende på ogynnsam effekt av läkemedel.

Fall 2

59-årig man med känd hypertoni (Accupro 20 mg x 1) och hyperlipidemi (Lipitor 10 mg x 1).
Insjuknade på morgonen den 16 juli 2001 med buksmärtor och sökte akut. Vid ankomsten till sjukhus kraftigt smärtpåverkad och CT-buk utfördes på misstanke om aortaaneurysm, men visade bild som vid pankreatit. Initialt feber och stigande amylasnivåer och patienten överfördes till IVA. Han utvecklade där en diabetes mellitus som krävde insulinbehandling. Det framkom att han blivit inställd på Lipitor 10 mg/dagligen endast fem dagar innan insjuknandet och på misstanke om läkemedelsbiverkan utsattes behandlingen. Efter en sammanlagd vårdtid på 18 dagar kunde han utskrivas till hemmet. Vid utskrivningen förelåg en kvarstående diabetes mellitus som krävde insulinbehandling.
Fall 3
44-årig överviktig man med obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati, hyperlipidemi (Lipitor 40 mg x 1 i två år), diabetes mellitus (Glukophage 500 mg x 2) och hypertoni (Seloken 50 mg x 1). Han hade dessutom behandling med Trombyl 160 mg x 1. Insjuknade akut med feber och centrala buksmärtor. Utredning utfördes med ultraljud, CT och patienten utvecklade en amylasstegring. Han bedömdes ha en akut pankreatit och på grund av misstanke om läkemedelsbiverkan utsattes atorvastatin. Patienten insattes under vårdtiden på insulin på grund av dåligt reglerat diabetes mellitus och han kunde utskrivas efter 11 dagars vårdtid.

Diskussion

I ovanstående tre fall kan atorvastatin misstänkas ha bidragit till utvecklandet av pankreatit. I de två första fallen finns ett nära tidssamband mellan insättande av behandling och utvecklande av symtom. Det framkommer ingen annan mer plausibel förklaring till patienternas sjukdomsbild och läkemedelsutlöst pankreatit bör därför misstänkas. Eftersom fallen krävt sjukhusinläggning och i ett fall även vård på intensivvårdsavdelning så är biverkningarna att betrakta som allvarliga. I fall tre är bilden något mera oklar. Patienten har haft atorvastatin i relativt hög dos (40 mg) under två år och det föreligger flera andra komplicerande sjukdomar och dessa kan ha inverkat på sjukdomsbilden. Orsakssambandet bedömes därför som mera osäkert i detta fall. Det är tidigare känt att vissa blodfettsänkande läkemedel av statintyp kan orsaka pankreatit. Patogenesen är oklar och pankreatit kan förekomma som ensam organmanifestation eller i kombination med andra symtom såsom rabdomyolys.
Vi vill med denna rapport uppmärksamma denna sällsynta men allvarliga biverkan av atorvastatinbehandling och uppmana förskrivare att anmäla alla misstänkta fall av läkemedelsutlöst pankreatit.

Referenser

  1. Belaiche G, Ley G, Slama JL. Acute pancreatitis associated with atorvastatine therapy. Gastroenterol Clin. Biol. 2000, April 24 (4):471-2. French. No abstract available.
  2. Andersen V, Sonne J, Andersen M: Spontaneous reports on drug induced pancreatitis in Denmark from 1968-1999, Eur. J. Clin. Pharmacol. 2001;57:517-21.
  3. Yue Q-Y, Ucar M: Info från Läkemedelsverket 2:2001.
  4. McDonald KB, Garber BG, Perreault MM: Pancreatitis associated with simvastatin plus fenofibrate. Annals of Pharmacotherapy 2002 (February) vol 36:275- 9.
  5. Naser UAMA, Ghaffar A, El-Sonbaty MR: J. Clin. Gastroenterol. Vol 4,1995,340-1.
  6. Wong PWK, Dillard TA, Kroenke K: Multiple organ toxicity from addition of erythromycin to long-term lovastatin therapy. Southern Medical Journal, 1998:91(2)202-5.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies