Phosphoral – aftösa sår i colon

den 6 november 2002

Till regionala biverkningsenheten i Stockholm har inkommit fyra rapporter om aftösa sår i tarmen av Phosphoral. Detta har tidigare ej rapporterats till Swedis (Svenska biverkningsregistret). Alla fyra rapporterna beskriver pojkar i åldern 15-18 år, som inför koloskopi hade förberetts med Phosphoral.

Fall I

Crohns sjukdom med cirka två års duration. Kontrollkoloskopi visade lätt dehaustrering i sigmoideum samt aftösa sår i rektum. Endoskopiskt bedömd som Crohns sjukdom i lugnt skede. PAD visade fokal minimal kolit.

Fall II

Tidigare frisk. Utreddes med koloskopi p.g.a suspekt inflammatorisk tarmsjukdom. I rektum sågs utsådd av aftösa sår med avgränsad rodnad omkring, däremellan normal slemhinna. I sigmoideum observerades red halo. Endoskopiskt bedömd som tidig Crohns sjukdom. PAD visade normal slemhinna. Symtomen gick spontant i regress och patienten är medicinfri.

Fall III

Tidigare frisk. Utreddes p.g.a suspekt inflammatorisk tarmsjukdom. Koloskopi visade lymfoid hyperplasi i ileum men slemhinnan var för övigt normal. Enstaka aftösa sår fanns i höger kolon transversum. Vid övergången sigmoideum-rektum sågs ett 20-tal aftösa sår utan rodnad slemhinna omkring. Endoskopiskt bedömd som sannolik Crohns sjukdom. PAD visade normal slemhinna. Med den endoskopiska bilden som grund insattes 5-ASA. Patienten mår bra och utsättning av medicineringen pågår.

Fall IV

Tidigare frisk. Utreddes p.g.a suspekt inflammatorisk tarmsjukdom. Koloskopi visade ställvis tilltagande antal aftösa sår i sigmoideum. Aftösa sår var frekventa i distala duodenum och i övergången till rektum. PAD visade fokal proktosigmoidit. Bedömdes som sannolik Crohns sjukdom och behandlades med 5-ASA och steroider.

Kontrollskopi efter sex månader visade makroskopiskt lätt ödem och oregelbunden kärlteckning och möjligen enstaka små punktformiga ärr, PAD visade normal slemhinna.

Kommentar

Aftösa sår som biverkan av Phosphoral har tidigare beskrivits i litteraturen (1,2,7). Histologiska förändringar som vid fokal aktiv kolit har också beskrivits (1,2). Förändringarna finns även beskrivna i produktresumén (3) men ej i FASS 2002. Phosphoral kan alltså ge förändringar i tarmen som liknar de vid inflammatorisk tarmsjukdom (1-2,5-6).

De rapporterade fallen liknar tidigare fallrapporter och studiefynd.

Phosphoral har visat sig ha fördelar jämfört med andra preparat som används som förberedelse inför koloskopi/kolonkirurgi. Phosphoral tolereras väl, bortsett från de aktuella såren. Färre patienter förefaller få buksmärtor och reningen av tarmen är lika effektiv som med andra preparat.

Användningen av Phosphoral har ökat. I Stockholmsregionen är, jämfört med Laxabon , Phosphoral det mest använda preparatet, även om Phosphoral godkänts och lanserats på marknaden senare (4).

Man bör komma ihåg att reaktioner, symtom och förändringar, som inte finns upptagna i FASS, kan vara biverkningar. Det är viktigt att känna till dessa typer av reaktioner, bl.a för att undvika ställa fel diagnos och att onödig behandling introduceras.

Fortsatt rapportering av misstänkta biverkningar till de regionala biverkningsenheterna rekommenderas.

Referenser

  1. Driman DK, Preiksaitis HG: Colorectal inflammation and increased cell proliferation associated with oral sodium phosphate bowel preparation solution. Hum Pathol 29:972-8, 1998.
  2. Watts DA, Lessells AM, Penman ID, Ghosh S. Endoscopic and histologic features of sodium phosphate bowel preparationinduced colonic ulceration: case report and review. Gastrointestinal Endoscopy 55:584-7, 2002.
  3. SPC (produktresumé) på läkemedelsverkets hemsida.
  4. Personlig kontakt Vetr Ali, Sjukhusapoteket Karolinska sjukhuset.
  5. Golub RW, Kerner BA, Wise WE jr, Meesig DM, Hartmann RF, Khanduja KS et al. Coloscopic bowel preparations-which one? A blinded, prospective, randomized trial. Dis Colon Rectum 38:594-9,1995.
  6. Afridi SA, Barthel JS, King PD, Pineda JJ, Marshall JB. Prospective, randomized trial comparing a new sodium phosphate-bisacodyl regimen with conventional PEG-ES lavage for outpatient colonoscopy preparation. Gastrointest Endosc 41:485-9,1995.
  7. Zwas FR, Cirillo NW, el-Serag HB, Eisen RN. Colonic mucosal abnormalities associated with oral sodium phosphate solution. Gastrointest Endosc 43:463-6,1996.
  8. Gremse DA, Sacks AI, Raines S. Comparison of oral sodium phosphate to polyethylene glycolbased solution for bowel preparation for colonoscopy in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 23:586-90,1996.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies