Zyprexa (olanzapin) dilaterad kardiomyopati

den 14 januari 2002

Fallbeskrivning

En man i yngre medelåldern som behandlats med Zyprexa 5 mg dagligen i ett och ett halvt år inlades för utredning på grund av successiv viktuppgång (från 85 till 130 kg) under senaste halvåret. Han hade också utvecklat dyspne, orkeslöshet, benödem, ascites och rethosta. Zyprexa var utsatt en månad före inläggningen. På grund av subfebrilitet och tecken på aktivitet i inflammationsparametrar påbörjades behandling med antibiotika. Ultraljudundersökning påvisade dilaterad vänsterkammare med kraftigt nedsatt ejektionsfraktion (EF 10-15%), och dåliga blodgaser. Patienten dehydrerades och behandling med diuretika, betablockare, ACE-hämmare och digitalis påbörjades. Ultraljudsundersökning två veckor senare visade minskad hjärtstorlek. Myokardbiopsi två månader senare visade diskret fibros utan inflammation eller inlagring. Patienten förbättrades kliniskt, digitalisbehandligen avslutades och diuretikadosen minskades. Ett halvt år efter insjuknandet var EF 35-40%.

Provtagningar har ej kunnat verifiera endokrina rubbningar eller infektion som förklaring till patientens kardiomyopati. Inga andra läkemedel skulle kunna förklara patientens symtom eller de kliniska fynden.

Kommentarer

Detta är det första fallet av kardiomyopati i samband med olanzapinbehandling som rapporterats till det svenska biverkningsregistret (SWEDIS). Vid en genomgång av litteraturen återfann vi inga tidigare publicerade fall. I WHOs internationella biverkningsregister finns dock ytterligare tio misstänkta fall av kardiomyopati, två fall av myokardit och ett fall av endokardit. I fem av kardiomyopatifallen, ett av myokarditfallen och i rapporten om endokardit var olanzapin enda misstänkta läkemedel.

Tidigare publikationer har belyst sambandet mellan klozapin och myokardit respektive kardiomyopati (1,2). På grund av den kemiska likheten mellan klozapin och olanzapin kan man på teoretiska grunder spekulera i att olanzapin kan ge liknande biverkningar.

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att rapportera misstänkta hjärtbiverkningar i samband med olanzapinbehandling.

Referenser

  1. Leo RJ et al. Cardiomyopathy associated with clozapine. Ann Pharmacother 1996;30:603-5.
  2. Killian JG et al. Myocarditis and cardiomyopathy associated with clozapine. Lancet 1999;354:1841-5.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies