Bristande effekt av ny kombination av HIV-läkemedel i klinisk studie

den 30 juli 2003

Vid behandling av HIV-infekterade patienter ges flera läkemedel i kombination. Det har visats ge additiva antivirala effekter med minskad resistensutveckling. Kombinationsterapi introducerades 1996 och medförde en drastisk minskning av morbiditeten och mortaliteten. HIV-behandlingen är komplicerad och terapisvikt, resistensutveckling och allvarliga biverkningar förekommer. Av denna anledning studeras nya kombinationer av HIV-läkemedel.

I en klinisk studie behandlades patienter, som inte tidigare fått någon behandling för sin HIV-infektion, med kombinationen abacavir (Ziagen), lamivudin (Epivir) och tenofovir (Viread). Denna kombination består av två nukleosidanaloger och en nukleotidanalog (tenofovir). Behandlingen har nu avbrutits och ersatts med annan kombination, sedan det visat sig att hälften av patienterna inte svarade virologiskt på den kombination som var under utprövning. Studien har inte genomförts i Sverige.

Motsvarande resultat har erhållits i en pilotstudie (Farthing et al, AIDS Healthcare Foundation, Los Angeles, CA, USA).

Den aktuella kombinationen skall inte ges vare sig till patienter som inte tidigare behandlats för sin HIV-infektion eller till patienter som redan fått annan behandling. I det fall en patient redan behandlas med en kombination av abacavir, lamivudin och tenofovir, skall den virologiska effekten följas upp frekvent. Första tecken på bristande virologisk effekt utgör grund för ändring av terapi.

Läkare som behandlar HIV-patienter kommer att få ytterligare information i brev från det företag som ansvarar för studien (GlaxoSmithKline).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies