Hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer

den 8 augusti 2003

Resultat från en ny engelsk studie. I en ny studie, som nyligen publicerats i the Lancet, har återigen sambandet mellan hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer studerats. Behandling med östrogen eller med en kombination av östrogen och gestagen eller med tibolon (Livial) ett hormon som har liknande effekter och samma indikationer som vanliga östrogen-gestagenpreparat.

Studien, som omfattar cirka en miljon postmenopausala kvinnor i Storbritannien, bekräftar flera redan kända samband.

 • Studien visade en liten ökning av risken för bröstcancer hos kvinnor, som använde enbart östrogen.
 • Risken för bröstcancer var högre hos kvinnor som använde en kombination av östrogen-gestagen, än hos kvinnor som tog enbart östrogen
 • Studien visade inga påtagliga skillnader i risk mellan olika sorters östrogener och gestagener, inte heller mellan kontinuerlig och sekventiell behandling eller mellan olika sätt att tillföra hormonerna, såsom tabletter eller plåster.
 • Preparat med tibolon (Livial) visade en ökning av bröstcancerrisken, men i något mindre utsträckning än med kombinationsbehandling..
 • Riskökningen kunde börja påvisas efter ett till två års behandling, oberoende av typ av hormonbehandling, och risken för bröstcancer blev högre ju längre användningen hade pågått.
 • I den aktuella studien angavs att cirka 32 av 1000 kvinnor som inte fått hormonsubstitution, får diagnosen bröstcancer under åldersperioden 50 till 65 år.
 • Antalet extra fall av bröstcancer, som skulle inträffa bland 1000 kvinnor som behandlas med hormonsubstitution i fem respektive tio år återfinns i tabellen nedan.
 • Risken för bröstcancer minskade när hormonbehandlingen hade avslutats och inom en period på fem år efter avslutad behandling låg risken för bröstcancer på samma nivå som hos kvinnor som aldrig hade fått hormonsubstitution.

Tabell. Antalet extra cancerfall vid vid 65 års ålder av behandling under fem respektive tio år med enbart östrogen och med kombinationen östrogen-gestagen påbörjad vid 50 års ålder. Som jämförelse i värderingen av risk/nytta har den uppskattade risken under motsvarande tid för endometriecancer, mot vilken gestagentillägget ger en skyddseffekt, lagts in.

 

Duration av hormonsubstitution (från 50 års ålder) Antal extra cancerfall per 1000 kvinnor t.o.m. 65 års ålder
Bröst* Endometrium**
Östrogen - enbart
5 år 1,5 4
10 år 5 10
Östrogen-gestagen
5 år 6 Inga data finns
10 år 19 >2***

*Basalincidensen för bröstcancer hos obehandlade kvinnor är omkring 32 per 1000 i åldersgrupperna mellan 50 och 65 år.
**Basalincidensen för endometriecancer hos obehandlade kvinnor är omkring 5 per 1000 i åldersgrupperna mellan 50 och 65 år.
***Det kan finnas skillnad i risk för endometriecancer mellan sekventiell och kontinuerlig behandling.

Läkemedelsverkets rekommendation

 • De nya resultaten ger inte anledning till behandlingsavbrott men behovet av hormonsubstitution bör diskuteras och omprövas regelbundet, t.ex. årligen.
 • För kortare tids behandling för att lindra typiska menopaussymtom, t.ex. svettningar och blodvallningar, bedöms fortfarande att nyttan av hormonsubstitution klart överväger risken.
 • Användning av hormonsubstitution på andra indikationer än typiska bortfallssymtom, t.ex. för att förebygga osteoporos hos kvinnor med ökad risk för framtida benskörhetsfrakturer, måste mot bakgrund av denna och andra studier ifrågasättas och frågan utreds för närvarande.
 • Om det finns behov av längre tids (>5år) behandling, bör kvinnan noggrant informeras om den ökade risken för bröstcancer och tillsammans med behandlande läkare göra en avvägning mellan behovet av behandling och risk.
 • De nya resultaten avser inte lokalbehandling med låga doser östrogen. Det ter sig osannolikt att sådan lokalbehandling skulle innebära någon ökad risk för bröstcancer.
 • När det gäller hormonsubstitution med östrogen-gestagen i kombination bör nyttan av den lägre risken för endometriecancer, som gestagentillägget ger, vägas mot den ökade risken för bröstcancer (se tabell). Risken för endometriecancer med tibolon är inte känd.

 

Referens

1. Valerie Beral and Million Women Study Collaborators, Breast cancer and hormone replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362:419. Se länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies