Injektionsplatsrelaterade sarkom hos katt

den 1 juli 2003

Under de senaste åren har en ökad uppmärksamheten riktats mot rapporter både från USA och Europa om att fibrossarkom kan uppträda hos katter på typiska vaccinationsställen i huden. De första rapporterna om dessa tumörer kom i början på 1990-talet från USA, där flera epidemiologiska undersökningar visade att fibrossarkom uppträdde mer frekvent på injektionsplatser, särskilt i den interskapulära regionen i nacken, hos vaccinerade katter jämfört med icke vaccinerade katter (1-3).

I början riktades uppmärksamheten mot att tumörerna skulle kunna knytas till subkutana injektionsplatsrelaterade inflammationer i samband med vaccinationer mot rabies. I många av de tidiga fallen kunde man i fibrossarkomen se makrofager innehållande ett brunt pigment, som visade sig vara aluminium. Aluminium används som adjuvans i rabiesvacciner och detta framfördes som en nyckelfaktor då det möjliga sambandet mellan vaccination och tumörinduktion diskuterades. Det har senare visat sig att tumörerna även kan relateras till andra vacciner, även sådana utan adjuvans.

Det antas att vaccininjektionerna ger upphov till en granulomatös reaktion, som kan leda till en malign transformation av fibroblaster eller myofibroblaster, vilket ger upphov till sarkom. Enligt denna hypotes kan hos känsliga katter sarkom framkallas av vilket material som helst som ger en lokal inflammation på injektionsplatsen. Det finns rapporter om att även injektion av icke-immunologiska veterinärmedicinska läkemedel kan leda till induktion av lokala sarkom. Fibrossarkom är en relativt vanlig tumörtyp hos katt, men de injektionsplatsrelaterade tumörerna tenderar att uppträda hos yngre djur och är ofta större och mer aggressiva (4,5). Alla data hittills indikerar att problemet med sarkomen endast gäller katt och inga extrapoleringar ska göras till andra djurslag eller till människa.

Risken för att injektionsplatsrelaterade sarkom ska framkallas är låg, men den ökar med antalet vaccinationer som ges på samma ställe. I USA anges incidensen fibrossarkom till mellan 1 och 10 per 10 000 vaccinationer för rabiesvaccin eller vaccin mot felin leukos (FeLV). I en retrospektiv analys av biverkningsrapporteringen i England från 1995 till 1999 anges för alla kattvacciner som sålts incidensen fibrosarkom till endast 0,21 fall per 100 000 doser (4,5). Incidenssiffrorna måste dock betraktas med försiktighet eftersom det i retrospektiva undersökningar finns inneboende osäkerhetsfaktorer, såsom antalet tidigare vaccinationer, vilken produkt som har givits, intervallet mellan administrering och uppträdandet av en tumör, histopatologisk klassificering, m.m.

I Sverige finns en rapport om en katt som vaccinerades två gånger med ett års mellanrum i nacken med ett vaccin mot kattpest och kattsnuva och som sedan fick ett fibrossarkom på platsen för vaccinationerna. Tumören opererades bort, men efter cirka fem månader upptäcktes metastaser i lungorna och katten avlivades. Problematiken kring fibrossarkomen har tidigare beskrivits och diskuterats i en artikel i Svensk Veterinärtidning som utgick från avdelningen för smådjur och avdelningen för patologi vid SVA (6). Man erbjuder i artikeln veterinärer en kostnadsfri bedömning av biopsier från knutor som uppträder på vaccinationsplatsen. Av de biopsier som hittills skickats till SVA har sju bedömts vara fibrossarkom (Erika Karlstam, personligt meddelande). Det finns ingen information om huruvida dessa tumörer har metastaterat.

Det har nyligen från läkemedelsmyndigheten i London (EMEA) publicerats en skrivelse (7) där information och råd ges till veterinärer (advisory notice to veterinary surgeons) beträffande injektionsplatsrelaterade fibrossarkom hos katt (skrivelsen återfinns på EMEA:s hemsida, se länk i högerspalten). Det som står här fokuserar främst på vacciner. Man framhåller dock att veterinärer bör vara medvetna om att subkutan eller intramuskulär injektion till katt av vilket läkemedel som helst som leder till en inflammation på injektionsplatsen kan vara förknippad med en ökad risk för utveckling av fibrossarkom. Det framhålls att vaccinationer är det enda säkra sättet att förhindra att katter drabbas av vissa allvarliga infektiösa sjukdomar. Man påpekar dock att de durationer av immuniteten som tillverkarna av vacciner anger är minimum tid och att detta bör tas i beaktande inför revaccinationer.

Referenser

  1. Kass PH, Barnes WG Jr, Spangler WL, Chomel BB & Culbertson MR. Epidemiologic evidence for a causal relation between vaccination and fibrosarcoma tumorigenesis in cats. J Am Med Vet Assoc 1993;203:396-405.
  2. Hendrick MJ, Shofer SF, Goldschmidt MH, Haivland JC, Schelling SH, Engler SJ & Gliatto M: Comparison of fibrosarcomas that developed at vaccination sites and at nonvaccination sites in cats: 239 cases (1991-1992). J Am Vet Med Assoc 1994 205: 1425-9.
  3. Doddy FD, Glickman LT, Glickman NW & Janovitz EB. Feline fibrosarcomas at vaccination sites and non-vaccination sites. J Comp Pathol 1996;114:466-99.
  4. Gaskell R, Gettinby G, Graham S, Skilton D. Veterinary Products Committee Report on Feline and Canine Vaccination. Final Report. Defra Publications, UK; ISBN: 0-95311234-5-6.
  5. Gaskell R, Gettinby G, Graham S, Skilton D. Veterinary Products Committee working group report on feline and canine vaccination. Vet Rec 2002;150:126-34.
  6. Ström Holst B, Karlstam E & Englund L. Vaccinassocierade sarkom hos katt. Svensk VetTidn 2001;53:573-7.
  7. EMEA, Committee for Veterinary Medicinal Products: Advisory Notice to Veterinary Surgeons Regarding the Development of Fibrosarcomas at Sites of Injection of Veterinary Medicinal Products, EMEA/CVMP/205/03-FINAL 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies