Johannesört kan minska effekten av vissa statiner

den 21 januari 2003

Ett flertal interaktioner mellan naturläkemedel som innehåller johannesört och läkemedel har uppmärksammats under senare år. Minskad effekt av bland annat warfarin, p-piller, teofyllin och ciklosporin har rapporterats. Orsaken till interaktionen är att johannesört inducerar läkemedelsnedbrytande enzymer och transportproteiner i tarm och lever (1).

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har följande fall av misstänkt interaktion mellan johannesörtinnehållande naturläkemedel och atorvastatin inkommit.

Fallbeskrivning

En 63-årig kvinna med familjär hyperkolesterolemi och totalkolesterol 8-9 mmol/L påbörjade medicinering med Lipitor (atorvastatin) 40 mg dagligen 1998. Efter påbörjad behandling har kolesterolvärdena legat stabilt runt 6 mmol/L.

Vid kontroll i januari 2002 hade värdet stigit till 9,3 mmol/L, vilket verifierades vid förnyad provtagning. Vid närmare penetration av anamnesen framkom att patienten hade medicinerat med Movina (johannesörtinnehållande naturläkemedel) sedan ett par månader tillbaka. Patienten avslutade behandlingen med Movina och vid förnyad provtagning ett par månader senare hade kolesterolvärdet minskat till 5,6 mmol/L.

Vid en senare re-exposition steg kolesterolvärdet från 5,0 mmol/L till 7,1 mmol/L efter 14 dagars behandling med Movina.

Kommentarer

Detta är det första fallet av misstänkt interaktion mellan johannesört och atorvastatin som rapporterats till Läkemedelsverket. Vid en genomgång av litteraturen återfanns inga tidigare publicerade fall. Interaktioner mellan andra statiner och johannesört har inte heller rapporterats till Läkemedelsverket eller dess regionala enheter.

I en nyligen publicerad farmakokinetisk studie (2) studerades om johannesört kan påverka plasmakoncentrationerna av simvastatin. Jämfört med placebo gav johannesörtbehandling signifikant reducerade plasmanivåer av simvastatin. I samma studie fann man ingen minskning av plasmanivåerna av pravastatin.

De sänkta plasmakoncentrationerna av simvastatin kan förklaras av att johannesört inducerar CYP 3A4 i lever och tarmvägg och så kallade P-glykoproteiner i tarmslemhinnan. CYP 3A4 är det enzym som huvudsakligen metaboliserar simvastatin och P-glykoproteinerna motverkar absorptionen av simvastatin i tarmen. Även för atorvastatin har CYP 3A4 och P-glykoprotein stor betydelse för nedbrytning och absorption. På teoretiska grunder finns det alltså en förklaring till interaktionen mellan atorvastatin och johannesört.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvården på att johannesörtinnehållande naturläkemedel inte ska kombineras med andra läkemedel och vikten av att aktivt fråga patienter om användning av naturläkemedel. Misstänkta interaktioner ska rapporteras till den regionala biverkningsenheten eller till Läkemedelsverket.

Referenser

  1. FASS. 2002; sid 1549.
  2. Sugimoto K et al. Different effects of St John’s wort on the pharmacokinetics of simvastatin and pravastatin. Clin Pharmacol Ther 2001;70:518-24.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies