Östrogen- och gestagenbehandling och risken för bröstcancer - resultat från två studier i USA

den 26 juni 2003

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhetsfrågor vid EMEA, PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), har vid sitt möte 24 juni fått kännedom om och diskuterat två artiklar publicerade i JAMA (24 juni) rörande hormonsubstitution (HRT) och risken för bröstcancer.

Nya data från WHI-studien

I artikeln "Influence of Estrogen Plus Progestin on Breast Cancer and Mammography in Healthy Postmenopausal Women" av Chlebowski et al, publiceras ytterligare resultat från WHI (Women’s Health Initiative Randomised Trial) studien (se tidigare meddelanden). De nya resultaten gäller egenskaper hos de brösttumörer som uppkommit hos kvinnor behandlade med östrogen/gestagen samt fynd från mammografiundersökningar av kvinnorna i studien.

I studien deltog ca 16 000 postmenopausala kvinnor i åldern 50-79 år som antingen erhöll s.k. konjugerade östrogener (0,625 mg) kombinerat med gestagenet medroxyprogesteronacetat (2,5 mg) eller placebo under ca 5 års tid. Det förelåg en något ökad risk för invasiv bröstcancer hos kvinnor som erhållit HRT jämfört med kvinnor som erhållit placebo (relativa risken 1,24). Tumörerna hos kvinnor som fick hormonbehandling uppvisade en likartad cellbild (histologi och differentieringsgrad) som för tumörerna i placebogruppen, men tumörerna var större och upptäcktes i ett längre framskridet stadium hos hormonbehandlade kvinnor. Mammografi som utfördes årligen under studieperioden visade på en högre förekomst av förändringar i bröstvävnaden (ökad densitet) redan efter första året hos hormonbehandlade kvinnor.

Dessa nya data från WHI-studien kan ge stöd för att relativt kort tids HRT-behandling - där östrogener kombineras kontinuerligt med gestagen - är förenad med mer framskridna tumörer och en ökad förekomst av förändringar i mammografibilden än hos kvinnor utan behandling.

En stor populationsbaserad fallkontrollstudie från USA

Den andra artikeln "Relationship Between Long Durations and Different Regimens of Hormone Therapy and Risk of Breast Cancer" av Li et al undersöker sambandet mellan invasiv bröstcancer och HRT-behandling i form av östrogen enbart respektive med östrogen i kombination med gestagen. Denna fallkontrollstudie, utförd i staten Washington, omfattade 975 kvinnor med bröstcancer i åldern 65-79 och 1007 kvinnor från befolkningen som kontrollgrupp. Behandling med östrogen enbart under så lång tid som 25 år visade ingen påtagligt ökad risk för bröstcancer.

Kombinerad östrogen-gestagen-HRT var förknippad med en ökad risk för invasiv bröstcancer, oavsett om gestagen givits som tillägg periodvis eller kontinuerligt. Hos kvinnor som någon gång behandlats med östrogen i kombination med gestagen var risken nästan fördubblad jämfört med kvinnor utan HRT-behandling. Den ökade risken var högre för den lobulära än för den duktala formen av bröstcancer och noterades enbart för tumörer som uppvisade positiva värden för östrogen- och progesteronreceptorer. Den ökade risken var högst för kvinnor som tog östrogen och gestagen i kombinationsbehandling under många år.

Dessa nya fynd ger belägg, liksom data från andra observationella studier, att långtidsbehandling där östrogen kombineras med gestagen i olika kombinationsregimer är associerad med en högre risk för bröstcancer än behandling med endast östrogen.

Betydelsen av den nya informationen

Läkemedelsverket anser att dessa nya data, i väntan på resultat från den pågående WHI-studien angående behandling med östrogen enbart, kan tillföra relevant information om säkerhetsprofilen för HRT, utöver den som redan finns i den nuvarande produktinformationen. HRT-läkemedel är för närvarande godkända för behandling av klimakteriesymtom och för förebyggande av frakturer hos kvinnor med dokumenterat ökad risk för osteoporos. Befintlig information om ökad risk för bröstcancer, djup ventrombos, stroke, demens samt frånvaron av skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom, skapar osäkerhet kring balansen mellan nytta och risk för HRT, särskilt vad gäller långtidsbehandling i samband med osteoporosprofylax.

Den nya informationen ovan ger belägg för att HRT som kombinationsbehandling med östrogen och gestagen kan orsaka en högre risk för bröstcancer och för mammografiförändringar än vad som tidigare visats. Det är därför viktigt att kvinnor görs uppmärksamma på riskeffekter med sådan HRT behandling och att nyttan med behandlingen noga vägs mot risken.

Läkemedelsverket kommer att delta i arbetet inom EU att utvärdera den nya informationen och betydelsen av de samlade data för eventuella förändringar av behandlingsrekommendationer.

Sedan tidigare planerar Läkemedelsverket att i november 2003 anordna ett expertmöte där profylaktisk behandling av osteoporos med östrogen kommer att belysas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies