ACE-hämmare och intestinalt angioödem

den 30 september 2004

Angioödem är en ovanlig men potentiellt mycket allvarlig biverkan av ACE-hämmare. Ödemet brukar vanligen drabba ansikte, tunga och svalg. Under senare tid har en biverkan som bedöms ha samma bakgrund rapporterats för några ACE-hämmare. I dessa fall har ödemet uppträtt i tarmslemhinnan med symtom som vid akut bukåkomma. Hittills har sammanlagt sju fall beskrivits där samband med behandlingen bedömdes föreligga. Hos samtliga dessa förekom buksmärtor. I några fall fanns uppgifter om samtidig eller tidigare uppträdande ansikts- eller tungsvullnad, vilken uppträtt under pågående ACE-hämmarbehandling. På grund av buksmärtorna genomgick några patienter explorativ laparotomi, i andra fall ledde symtomen till avancerade utredningar och behandling på misstanke om annan diagnos.

Läkemedelsverket vill fästa uppmärksamheten på denna ovanliga biverkan och att man i fall av oklara, mer eller mindre akuta buksmärtor, också efterfrågar eventuell anamnes på svullnader i ansikte- svalgregionen samt eventuell ACE-hämmarbehandling. Samtidigt erinras om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.


 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies