Förbättrad information om trafikfarliga läkemedel

den 16 december 2004

Den märkning med varningstrianglar som i dag finns på vissa trafikfarliga läkemedel är inkonsekvent och kommer att tas bort. Varningstriangeln ersätts med en text som betonar att det vid bilkörning alltid är viktigt att själv bedöma sin körförmåga, oavsett vilket läkemedel man använder. Ändringen i märkningsföreskriften (LVFS 1994:11, ändrad och omtryckt genom LVFS 1995:11) träder ikraft den 1 juli 2005.

I dag har många trafikfarliga läkemedel en varningsmärkning i form av en röd varningstriangel på läkemedelsförpackningen. Människor reagerar emellertid mycket individuellt på läkemedel. Vissa klarar att köra bil utan problem fastän de använder ett läkemedel märkt med varningstriangel, medan andra kan få körförmågan nedsatt av ett läkemedel utan varningstriangel. Problemet med dagens märkning är att de som använder ett läkemedel utan varningstriangel invaggas i en falsk trygghet då även dessa läkemedel kan påverka körförmågan.

Viktigt att själv bedöma hur läkemedlet påverkar körförmågan

För att förbättra informationen om hur läkemedel påverkar körförmågan, kommer märkningen med varningstrianglar att bytas ut. Istället förses i princip alla läkemedel med en varnande text i bipacksedeln. (Undantagna är vitaminer, mineraler och de flesta läkemedel som är avsedda för lokalbehandling.) I texten poängteras att det vid bilkörning alltid är viktigt att själv göra en bedömning av sin förmåga att köra, oavsett vilka läkemedel man använder. Ansvaret för att bedöma om läkemedlet påverkar körförmågan vilar ytterst på den som använder läkemedlet.

Till hjälp i bedömningen av hur läkemedlet kan påverka körförmågan finns också bipacksedelns information om läkemedlets effekter och biverkningar.  

Övergångsperiod mellan 1 juli 2005 och 30 juni 2007

Ändringen av märkningen av trafikfarliga läkemedel är beslutad av Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan genom LVFS 2004:17. Föreskriftsändringen träder i kraft den 1 juli 2005. Under en övergångsperiod kan varningstriangeln existera parallellt med den varnande texten i bipacksedlarna. Senast den 30 juni 2007 ska varningstrianglarna vara borttagna från läkemedelsförpackningarna och ersatta med den varnande texten i bipacksedeln.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies