Information om depressionsbehandling med SSRI-läkemedel till barn, ungdomar och unga vuxna

den 24 maj 2004

SSRI-preparat är en grupp läkemedel som används mot depressioner. Förkortningen SSRI står för Serotonine Selective Reuptake Inhibitors (selektiva serotonin-återupptagshämmare). De verkar genom att öka halterna av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

I Sverige är inget SSRI-preparat godkänt för behandling av depression hos barn, men det förekommer att läkemedlen skrivs ut av specialister på psykiska åkommor hos barn och ungdomar. Detta är helt lagligt och sker på grundval av den enskilde läkarens erfarenhet inom området.

Läkemedlen sertralin och fluvoxamin är dock godkända för behandling av tvångssyndrom hos barn över sex respektive åtta år.

Läkemedelsverket har sänt en skrivelse till de läkargrupper som bedömts vara de som förskriver SSRI-preparat till barn, ungdomar och unga vuxna. Nedan följer en sammanfattning av innehållet i skrivelsen. 

Paroxetin

Läkemedelsverket har vid flera tillfällen det senaste året rapporterat om aktuella problem med läkemedlet paroxetin, särskilt vid behandling av barn.

CHMP (den europeiska läkemedelsnämnden) har nu avslutat EU:s gemensamma värdering av läkemedel som innehåller paroxetin.

Bakgrunden till utredningen var att nyttan och riskerna av behandling med paroxetin hade ifrågasatts. Bland riskerna fanns utsättningsreaktioner (besvär i samband med att medicineringen avslutas) och eventuell ökad förekomst av känslomässiga störningar, självskador och självmordstankar/självmordsförsök.

CHMP har fastslagit att nyttan med paroxetin fortfarande överväger vid behandling av vuxna.

Angående barn och ungdomar har följande rekommendation givits:

Paroxetin bör inte användas till barn och ungdomar med depression. Anledningen är att kliniska studier har visat en koppling mellan paroxetin och ökad risk för självmordstankar/-försök och fientligt beteende hos barn och ungdomar. Vetenskapliga studier på deprimerade barn och ungdomar har inte heller kunnat visa att paroxetin ger någon positiv effekt.

Paroxetin är inte i något EU-land godkänt för behandling av depression hos barn.

Eftersom det inte kan uteslutas att den ökade risken för självmordstankar/självmordsförsök och fientligt beteende även kan gälla yngre vuxna skall denna patientgrupp övervakas noggrant vid behandling med paroxetin.

Det är viktigt att läkaren och patienten har täta kontakter och att anhöriga får information om risker med behandlingen.

Utsättningsreaktioner när behandling med paroxetin avbryts är vanligt förekommande, särskilt om behandlingen avslutas tvärt. CHMP betonar att patienter inte skall avbryta sin behandling abrupt, annat än på inrådan av läkare.

Läkemedelsverket kommer i samarbete med de företag som säljer läkemedel med paroxetin i Sverige att införa de rekommenderade ändringarna i produktinformationen (bipacksedlar och produktresumé) för dessa produkter. 

Övriga SSRI-läkemedel

  • Frågan om fluoxetins effekt och säkerhet vid behandling av depression hos barn och ungdomar utreds för närvarande inom EU-samarbetet.
  • För fluvoxamin har en varning för användning hos barn och ungdomar införts i produktinformationen.
  • För övriga SSRI-preparat kommer behovet av en utredning av risk/nytta-förhållandet att diskuteras av den europeiska biverkningsnämnden.
  • Den engelska läkemedelsmyndigheten har redan tidigare beslutat att inom landet avråda från användning av paroxetin, venlafaxin, sertralin, citalopram och escitalopram till barn och ungdomar under 18 år. Sverige har liksom de flesta EU-medlemsländerna valt att avvakta resultatet av en eventuell gemensam utvärdering.
  • Tills vidare bör särskild försiktighet iakttas vid behandling av deprimerade barn, ungdomar och unga vuxna med samtliga SSRI-läkemedel.

 

Aktiv substansHandelsnamn
Fluoxetin

Fontex
Fluoxetin + tillverkarnamn, till exempel Fluoxetin
Ratiopharm
Fluxantin
Seroscand

Citalopram

Cipramil
Apertia
Biopram
Cipram
Citalopram + tillverkarnamn, till exempel Citalopram Alpharma
Citoglan
Desital
Citamocal
Talocit

Paroxetin

Seroxat
Deoxatine
Eoxat
Euplix
Isoxatine
Mediparox
Medoxatine
Meradel
Paraxodil
Parocetan
Paroxat
Paroxetabs
Paroxetin + tillverkarnamn, till exempel Paroxetin GEA
Paroxiflex
Paroximed
Paroxin
Paroxistad
Primoxatine
Serodur
Titroxatine

Sertralin

Zoloft
Sertralin + tillverkarnamn, till exempel Sertralin Paranova

Fluvoxamin

Fevarin
Fluvosol

Escitalopram

Cipralex
Entact
Pretrive
Prilect
Resact
Rezelec

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies