Läkemedelsverkets önskemål om ökad rapportering av vaccinbiverkningar har givit resultat

den 26 mars 2004

I början av oktober 2003 skickade Läkemedelsverkets biverkningsenhet ut ett brev till cirka 6 000 vaccinatörer i barn- och skolhälsovården med en uppmaning att rapportera misstänkta vaccinbiverkningar. Bakom denna begäran ligger ett behov av ökad kunskap om vaccinbiverkningar samt misstankar om att en underrapportering föreligger. Läkemedelsverkets uppmaning har hörsammats. Även om antalet vaccinbiverkningsrapporter ökat så har dock inte någon större förändring av biverkningsbilden skett.

Under flera år har mängden biverkningsrapporter legat relativt konstant med cirka 3 000 inkomna rapporter per år. Under oktober-december skedde en betydande inrapportering av vaccinationsbiverkningar. Totalt rapporterades mer än hälften (56 %) av 2003 års vaccinationsbiverkningar under det sista kvartalet. Vid en jämförelse med biverkningsdata från exempelvis år 1998 kan noteras att under motsvarande period rapporterades 28 % av 1998 års vaccinationsbiverkningar. Totalt utgjorde under år 2003 rapporterna om vaccinationsbiverkningar drygt 16 % av totala antalet biverkningsrapporter jämfört med drygt 9 % under år 1998.

Fördelningen av typen av vaccinationsbiverkningar skiljer sig dock inte i stort för år 2003 respektive 1998. Hudbiverkningar är de mest rapporterade (43 % år 2003 och 51 % år 1998). Av dessa dominerar lokal reaktion följt av exantem respektive urticaria i cirka 6-10 % vardera av fallen. Därefter följer biverkningsrapporter inom diagnosgruppen allmänna symtom (31 % år 2003 och 24 % år 1998) där feber, trötthet, slöhet och smärta tillsammans utgör drygt 3/4 av rapporterna. Sammantaget kan konstateras att ingen större förändring av fördelningen av biverkningar på diagnosgrupper har skett när rapporteringen intensifierades. En mer detaljerad beskrivning av inkomna biverkningsrapporter kommer att presenteras senare i årsredovisningen för år 2003.

De beskrivna fynden indikerar att det aktuella brevutskicket utmynnat i en ökad rapportering av vaccinbiverkningar. Även det totala antalet biverkningsrapporter har ökat under 2003 och uppgår nu till närmare 3 600 vilket innebär en ökning med nästan 20 % jämfört med årsmedelvärdet för de senaste fem åren. Den ökade rapporteringen av vaccinbiverkningar förklarar dock inte ensamt denna ökning. Läkemedelsverket vill uppmana till fortsatt rapportering av misstänkta vaccinationsbiverkningar.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies