Ny bedömning av säkerheten för coxiber (COX-2 hämmare)

den 16 augusti 2004

Nyligen avslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA en genomgång av coxiber angående gastrointestinala och kardiovaskulära biverkningar samt hudbiverkningar. Med anledning av detta har produktresuméerna för coxiberna reviderats. Förskrivare och patienter som använder coxiber skall vara medvetna om coxibernas riskprofil och ta hänsyn till kända riskfaktorer (äldre, patienter som samtidigt använder andra NSAID eller acetylsalicylsyra, eller patienter med gastrointestinala eller hjärt/kärl sjukdomar).

Bakgrund

COX-2 hämmarna celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia), rofecoxib (Vioxx, Vioxxakut), parecoxib (Dynastat) och valdecoxib (Bextra) utgör en relativt ny substansgrupp för behandling av rheumatoid artrit (RA), osteoartrit (OA), smärtor i samband med gikt, dysmenorré eller lätt till måttlig smärta.

Under utvecklingen av coxiberna antog man att dessa skulle ge färre gastrointestinala besvär än traditionella NSAID.

Data från kliniska prövningar, fallrapporter och epidemiologiska studier tyder på att de gastrointestinala fördelarna kanske är mindre än förväntat. Dessutom kan användningen av coxiber vara förenat med en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer (hypertension, hjärtinfarkt, stroke) i jämförelse med konventionella NSAID. Svåra hudreaktioner som rapporterats sedan preparaten kommit på marknaden är ytterligare en säkerhetsfaktor att ta hänsyn till.

En fullständig utredning på europeisk nivå har därför gjorts av tillgängliga data för coxiberna vad gäller frekvens av gastrointestinala och kardiovaskulära biverkningar liksom hudreaktioner. Utredningen omfattar även prekliniska data.

EMEAs utvärdering kan sammanfattas med följande punkter:

  • Användningen av coxiber innebär en dosberoende risk för gastrointestinala biverkningar, även sådana med allvarliga följder. Den relativa risken är lägre i jämförelse med gruppen konventionella NSAID. Försiktighet bör dock iakttas för patienter med risk för att utveckla gastrointestinala besvär med NSAID (t ex äldre, patienter som samtidigt använder andra NSAID eller acetylsalicylsyra, eller patienter med gastrointestinala sjukdomar såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen). Risken för gastrointestinala komplikationer ökar för alla coxiber när de ges tillsammans med acetylsalicylsyra (även i låga doser).
  • Data från stora kliniska och epidemiologiska studier har visat att rofecoxib och celecoxib I förhållande till placebo eller konventionella NSAID (diklofenak, ibuprofen eller naproxen) är förenade med en riskökning för förekomst av hypertension och kan vara förenade med en riskökning för hjärtinfarkt. Man kan inte utesluta ökad risk för etoricoxib, valdecoxib och parecoxib på grund av brist på tillräckliga data.
  • Coxiber kan i mycket sällsynta fall orsaka allvarliga hudreaktioner såsom toxisk epidermal nekrolys, Stevens Johnsons syndrom, eller erythema exsudativum multiforme. Patienter som tidigare haft överkänslighetsreaktioner i samband med sulfonamider har en ökad risk om de tar coxiber med sulfonamidstruktur (celecoxib, valdecoxib, parecoxib).

 

Produktresuméerna för coxiberna har ändrats på tillämpliga ställen och har nu också harmoniserad information i avsnitt 4.4. (Varningar och försiktighetsmått) när det gäller gastrointestinala och kardiovsaskulära reaktioner liksom hudreaktioner. Andra avsnitt (4.5: Interaktioner, 4.8: Biverkningar, 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter) har också uppdaterats.

Vid förskrivning av coxiber skall förskrivande läkare och patienter vara medvetna om dessa läkemedels riskprofil och tänka på riskfaktorer i samband med coxiber (ålder, samtidig användning av andra NSAID eller acetysalicylsyra, tidigare anamnes på gastrointestinala eller kardiovaskulära problem).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies