Nya föreskrifter om narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende

den 14 december 2004

Från och med 1 januari 2005 införs skärpta krav för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende, buprenorfin (Subutex) och metadon. För att apoteken skall kunna lämna ut läkemedlen måste läkaren vara specialistkompetent och verksamheten måste uppfylla Socialstyrelsens krav. Verksamheten måste även vara anmäld till Socialstyrelsen.

Läkemedelverket beslutade den 26 oktober 2004 om föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende (LVFS 2004:15). Föreskrifterna ansluter till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8).

Föreskrifterna innebär en begränsning i den fria förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel som används vid underhållsbehandling av opiatberoende, t.ex. buprenorfin (Subutex) och metadon. Från och med den 1 januari 2005 måste en läkare för att få skriva ut sådana läkemedel ha specialistkompetens i psykiatri samt vara verksam vid en sjukvårdsinrättning inom beroendevården där läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges. Det finns möjlighet för specialistkompetent läkare med ansvar för ledningsuppgifter att skriftligt delegera förskrivningsrätten till icke-specialistkompetent läkare som bedöms ha erforderlig erfarenhet och kunskap av beroendevård. Läkaren måste dock alltid vara verksam vid en sådan sjukvårdsinrättning som anges i Socialstyrelsens föreskrifter.

För metadon påverkar de nya föreskrifterna förskrivningsrätten enbart vid förskrivning på indikationen underhållsbehandling av opiatberoende.

För att kunna kontrollera förskrivarbehörigheten måste apoteken utöver specialistkompetens/delegation kunna kontrollera att läkaren är verksam vid en sådan sjukvårdsinrättning som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta kommer att ske genom att apoteken får tillgång till Socialstyrelsens lista över anmälda verksamheter. Verksamheter som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter uppmanas därför att anmäla verksamheten till Socialstyrelsen så snart som möjligt.

Eventuell delegation till icke-specialistkompetent läkare skall skriftligen meddelas det apotek som avses lämna ut läkemedlen. Läkaren måste därför ange på receptet på vilket apotek delegationen förvaras.
Enligt övergångsbestämmelserna får recept som utfärdats före den 1 januari 2005 expedieras t.o.m. den 31 mars 2005 även om kraven i föreskriften inte är uppfyllda. Föreskrifterna finns tillgängliga på Läkemedelsverkets hemsida och kan även beställas från Fritzes förlag 08-690 91 90.

Vid frågor angående Läkemedelsverkets föreskrifter hänvisas till
Jane Ahlqvist-Rastad, Läkemedelsverket, 018-17 46 00.

Vid frågor om Socialstyrelsens föreskrifter hänvisas till
Abit Dundar, Socialstyrelsen, 08- 555 533 67

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies