Risk för tuberkulos vid behandling med TNF-alfahämmare. Flera fall i Sverige

den 28 maj 2004

Bakgrund

Flera nya läkemedel (Remicade, Enbrel, Kineret, Humira) som hämmar olika cytokiner (TNF-alfa, interleukin-1) har godkänts de senaste åren för behandling av Crohns sjukdom, reumatoid artrit och några andra artritformer. En ökad infektionsrisk vid behandling med TNF-hämmare har kunnat förutses redan pga. dessa preparats verkningsmekanism (1). TNF-alfa har en avgörande betydelse för framför allt makrofagers förmåga att oskadliggöra intracellulära infektiösa agens. Riskerna med behandlingen finns beskrivna i aktuella SPC/FASS-texter. Det finns nu också kliniska rapporter från flera länder om ökad förekomst av tbc i behandlade grupper (2, 3). Några länder har tagit fram riktlinjer för handläggning av aktuella patientgrupper (4, 5). Då nu flera fall av tbc hos patienter som behandlats med TNF-alfahämmare rapporterats även i Sverige finns skäl att ytterligare informera om risker, inte minst då nya indikationer efterhand tillkommer.

Rapporterade fall av tbc i Sverige hos patienter som behandlats med TNF-hämmare

Under perioden 2000-2003 har 13 fall av tbc rapporterats i Sverige hos sådana patienter. Ytterligare två fall med atypisk mykobakteriell infektion har rapporterats. Patienternas ålder var mycket varierande, från 32 till 94 år. Endast fyra av dessa 13 patienter är födda utomlands, två i nordiskt land, en i Centraleuropa och en i Nordafrika. Alla patienter som rapporterats hade diagnosen RA som indikation för TNF-hämmarbehandling, utom en patient med Bechets sjukdom. De flesta hade samtidig steroidbehandling och några också metotrexat. I tio fall bedöms infektionen vara möjlig reaktivering av latent tbc, i ett fall primär infektion, i två fall ej bedömbart. Två patienter avled i miliartuberkulos eller komplikationer till denna.

Flertalet fall (9) inträffade hos patienter som behandlades med Remicade, två under behandling med Enbrel och en patient hade behandlats med såväl Remicade som Enbrel, Kineret och vid tidpunkten för biverkan Humira. Det är dock på föreliggande data och med osäkerhet kring totala antalet behandlade patienter, inte möjligt att bedöma om risken är olika för de olika preparaten. Behandlingstiden med TNF-alfahämmare varierade, sex patienter hade behandlats mindre än 12 månader, fem patienter över 12 månader, i två fall är behandlingstiden okänd.

Den aktuella totala incidensen av tbc i Sverige är cirka 420 fall per år, varav 2/3 gäller utrikes födda från länder med hög tuberkulosincidens. Vilken grad av ökad risk hos TNF-hämmare behandlade patienter de aktuella antalet fall representerar kan säkert avgöras först sedan bakgrundsincidensen hos patienter med RA och Crohns sjukdom kartlagts (6).

Sammanfattning

Risken för tbc och andra opportunistiska infektioner hos patienter som ska behandlas med TNF-hämmare skall alltid beaktas noga. Behandling av patient med latent tuberkulos eller annan uppenbar riskfaktor skall endast övervägas vid mycket stark behandlingsindikation. Noggrann anamnes inklusive uppgifter om tidigare exponering för tbc-smitta, läkemedelsanamnes, status särskilt inriktat mot eventuell aktiv tuberkulos (hosta, feber, avmagring, cervikal lymfadenopati) samt lungröntgen är viktiga delar i utredning inför behandling. Samråd bör alltid tas med lung-/infektionsläkare när behandling av riskpatient övervägs, för att diskutera ytterligare behov av utredning och eventuell profylaktisk behandling.

Referenser

  1. Dinarello CA. Anti-cytokine therapeutics and infections. Vaccine. 2003; 21:24-3
  2. Keyne J Gershon S, Wise RP, et al. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutrilizing agent. New Engl J Med, 2001 Oct 11;345(15):1098-104.
  3. Gomez-Reino JJ, Carmona L, et al. Treatment of Rheumatoid Arthritis with tumor necrosis factor inhibitors may predispose to significant increase in tuberculosis risk. Arthritis and Rheum, 2003;48:2122-7.
  4. Mariette X. Salmon D. French guidelines for diagnosis and treatment latent and active tuberculosis in patients with RA treated with TNF blockers. Ann Rheum Dis 2003;62:791-2.
  5. Furst DE, Cush J, Kaufmann S, et al. Preliminary guidelines for diagnosing and treating tuberculosis in patients with rheumatoid arthritits in immunosuppressive trials or being treated with biological agents. Ann Rheuma Dis, 2002 Nov;61 Suppl 2:ii62-3.
  6. Wolfe F et al. Tuberculosis infection in patients with rheumatoid arthritis and the effect of infliximab therapy. Arthritis Rheum 2004;50(2):372-9.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies