Sammanfattning av rekommendationer för användning av coxiber och andra

den 23 december 2004

Under de senaste månaderna har Läkemedelsverket vid flera tillfällen informerat om vilka överväganden som bör göras vid ställningstagande till behandling med coxiber (Celebra, Arcoxia, Dynastat och Bextra). Rekommendationerna har föranletts av att studier gett ökad kunskap om dessa läkemedels biverkningar. Även resultat från studier med naproxen har diskuterats.

Allmänt kan med nuvarande kunskap följande rekommenderas:

Liksom vid all annan läkemedelsbehandling skall en nytta-riskbedömning göras för den enskilda patienten. Uppskattningar av risker för grupper av patienter i studier kan inte automatiskt överföras till enskilda patienter i vanlig sjukvård.

Vid val av behandling skall vägas in faktorer som patientens symtom och svårighetsgraden av dessa, patientens övriga hälsotillstånd och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och magtarmblödning samt den nya kunskapen om biverkningsrisker. I den värderingen skall också vägas in den mångåriga kliniska erfarenheten från behandling med traditionella NSAID av ett stort antal patienter med såväl reumatiska som andra sjukdomar. Även informationen i produktresumén för de olika läkemedlen kan ge vägledning.

Specifikt rekommenderas därutöver att:

  • patienter med ökad risk för, eller som har hjärtkärlsjukdom, inte bör behandlas med coxiber
  • valdecoxib (Bextra) och parecoxib (Dynastat) inte får användas för behandling av smärta hos patienter som genomgått kranskärlsoperation
  • behandling med coxiber endast bör övervägas hos patienter med hög risk för magtarmblödningar, dvs exempelvis patienter som fått magtarmblödning vid behandling med äldre antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID). Sådana patienter kan dock även behandlas med NSAID med tillägg av magsårsskyddande läkemedel, till exempel misoprostol eller protonpumpshämmare.


Även för naproxen, ett NSAID som funnits på marknaden sedan 1973 och använts av ett stort antal patienter, föreligger nya data som skulle kunna tala för en ökad risk för hjärt/kärlbiverkningar. Tidigare har dock tvärtom andra studier med naproxen talat för en skyddande effekt på hjärta och kärl. En analys av nytillkommen information sammanvägd med tidigare studieresultat kommer att göras.

För den patient som använder naproxen finns det ingen anledning att avbryta behandlingen. Inte heller för de patienter som behandlas med coxiber enligt ovan och har god effekt av behandlingen finns det anledning av avbryta behandlingen. Dessa patienter rekommenderas att vid nästa planerade återbesök diskutera lämplig behandling med sin läkare. Om man som patient känner oro i väntan på denna kontakt kan ett uppehåll med behandlingen göras.

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies