Viktig säkerhetsinformation angående Crestor - rättelse av missvisande uppgift

den 28 juni 2004

I en intervju har Läkemedelsverkets uppgifter missvisande kunnat uppfattas som att det finns dödsfall utomlands direkt kopplade till användning av Crestor. Läkemedelsverket vill emellertid understryka att så inte är fallet. Inte i något av de rapporterade fallen har ett direkt orsakssamband med läkemedlet kunnat fastställas och dessutom har andra möjliga dödsorsaker funnits.

Läkemedelsverket har tidigare i juni gått ut med information rörande rapporter om rhabdomyolys som medfört viktiga ändringar i produktresumén och påverkar rekommenderad startdos, riktlinjer för dostitrering och kontraindikationer för speciella patientgrupper.

  • Produktresumén revideras för Crestor (2004-06-09)


I samarbete med Läkemedelsverket har även tillverkaren, AstraZeneca genom brev informerat förskrivarkåren om ändringar i produktresumén för Crestor® (rosuvastatin) vid behandling av blodfettsrubbningar.

I en intervju publicerad i Dagens Nyheter fredagen den 25 juni 2004 har Läkemedelsverkets uppgifter varit missvisande och kunnat tolkas som att Crestor varit direkt orsak till dödligt förlöpande biverkningar.

I de två till företaget rapporterade fallen har emellertid andra möjliga dödsorsaker funnits och ett direkt orsakssamband med läkemedlet har ej kunnat styrkas. Båda dessa patienter hade svår kranskärlssjukdom och i ett av fallen kunde hjärtinfarkt fastställas vid obduktion.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies