Ändringar i läkemedelslagstiftningen i april 2006

den 2 november 2005

Den hos Socialdepartementet och hos Läkemedelsverket pågående omarbetningen av lagstiftningen om läkemedel börjar nu gå mot sitt slutskede. Omarbetningen har skett till följd av tre nya direktiv från EU vilka innebär ändringar i de direktiv som hittills gällt på läkemedelsområdet.

Ändringsdirektiven syftar bl.a. till att förbättra möjligheterna till fri och säker rörlighet för både veterinär- och humanläkemedel, som nu även kommer att omfatta traditionella växtbaserade läkemedel.

Direktiven om human och veterinärläkemedel skulle ha varit införlivade i svensk lagstiftning den 30 oktober 2005 men enligt uppgift kommer regeringen att föreslå de nya ändringarna i läkemedelslagen för riksdagen i december i år. Enligt nu föreliggande förslag till lagändring skall de nya reglerna träda i kraft den 1 april 2006.

Under tiden fram till den 1 april kommer direktiven i viss utsträckning ändå att vara tillämpliga i Sverige enligt principen om direkt effekt (dvs. att direktiven kan tillämpas före deras införlivande i svenskt regelverk) som slagits fast av EG-domstolen. I vilken utsträckning detta kan bli aktuellt måste avgöras från fall till fall.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies