Ebixa (memantin) – biverkningsuppföljning

den 5 maj 2005

En genomgång har gjorts av hittills inkomna biverkningsrapporter för Ebixa, som godkändes i maj 2002 för behandling av patienter med medelsvår till svår Alzheimers sjukdom. Ebixa innehåller som aktiv substans memantinhydroklorid, vilket är en icke-kompetetiv N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist med måttlig affinitet. En hypotes är att Alzheimers sjukdom helt eller delvis uppkommer genom överstimulering av NMDA-receptorer av glutamat.

Försäljningen av Ebixa under år 2002 var 3 DDD/TIN (definierad daglig dygnsdos per tusen invånare) och har därefter ökat till 68 DDD/TIN under 2003 och till 126 DDD/TIN under 2004.

Nyligen har en studie publicerats som visar att memantin selektivt kan inhibera CYP2B6 vid kliniskt relevanta koncentrationer, vilket eventuellt skulle kunna medföra en möjlighet för kliniskt betydelsefulla interaktioner (Eur J Clin Pharmacol 2004;60:583–9). CYP2B6 spelar en viktig roll i metabolismen av flera substanser såsom tamoxifen, cyklofosfamid, S-mephenytoin och diazepam.

Patienter med nyligen genomgången myokardinfarkt, icke kompenserad hjärtinsufficiens och obehandlad hypertoni bör övervakas noga vid behandling med Ebixa då dessa patientgrupper vanligen har exkluderats i de flesta kliniska studier. Därutöver rekommenderas försiktighet hos patienter med epilepsi, med tidigare anamnes på kramper eller hos patienter predisponerade för epilepsi. Det sistnämnda har lagts till i produktresumén efter godkännandet tillsammans med information i biverkningsavsnittet angående rapporterade krampanfall enligt ovan.

Rapporterade biverkningar

De vanligaste memantinrelaterade biverkningarna som förekom i de studier som föregick godkännandet var yrsel (4%), huvudvärk (4%), trötthet (3%). Vidare rapporterades i kliniska försök med måttligt svår till svår demens psykiatriska biverkningar som förvirring, hallucinationer, oro och sömnsvårigheter i en frekvens på 1/10–1/100.

Till det svenska biverkningsregistret, SWEDIS, har 22 rapporter om biverkningar inkommit (t.o.m. 2005-03-22). För 24/30 av biverkningarna i dessa rapporter har en möjlig/trolig sambandsbedömning med Ebixa gjorts. Två dödsfall finns rapporterade men inget av dessa fall har bedömts vara orsakat av memantinbehandlingen.

Tretton av biverkningarna med möjligt/troligt samband var klassificerade som allvarliga. Dessa var synkope, anemi, dermatit, mixed liver reaction, buksmärtor, artralgi, kramptillstånd, konvulsioner, epileptiskt anfall, hypomani, sömnrubbning, personlighetsförändring, aggressivitet, en av vardera.

Av dessa finns krampanfall och sömnsvårigheter angivna i den aktuella produktresumén.

De vanligaste biverkningarna, oavsett allvarlighetsgrad, var hudbiverkningar (6), neurologiska biverkningar (5), psykiska biverkningar (4) samt allmänna symtom och fynd, såsom trötthet, viktminskning och synkope (4).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies