Grapefruktkärneextrakt och interaktion med Waran (warfarin)

den 12 oktober 2005

Läkemedelsverket vill göra förskrivare, mottagningspersonal och allmänhet uppmärksamma på att en produkt innehållande grapefruktkärneextrakt har rapporterats ge interaktion med Waranbehandling.

Läkemedelsverket har tidigare varnat för den kända påverkan av grapefruktjuice på läkemedelsmetabolism via CYP3A4 (1). Vidare har tidigare också informerats om att produkter innehållande grapefruktkärneextrakt befarats ge skador i munhåla och matstrupe (2). I Sverige finns för närvarande inga godkända naturläkemedel som innehåller grapefruktkärneextrakt.

Läkemedelsverket vill nu uppmärksamma på två fallrapporter som inkommit där en misstanke om interaktion mellan grapefruktkärneextrakt och warfarin misstänkts ske:

De aktuella patienterna hade varit välinställda med avseende på Waraneffekten. Båda hade druckit grapefruktkärneextrakt under tre dagar. Därefter noterades påverkan på Warans effekt genom kraftigt förhöjda INR-värden (7,1 respektive 5,1) i samband med en rutinkontroll.

Laboratorieenheten på Läkemedelsverket har analyserat grapefruktkärneextraktet och funnit att det innehåller ett ämne som kraftigt hämmar det enzym som metaboliserar warfarin. Resultatet blir en för hög koncentration av warfarin i blodet som i sin tur resulterar i en ökad risk för blödningar och ett förhöjt INR värde.

Referenser

  1. Grapefruktjuice och interaktion med läkemedel. Information från Läkemedelsverket  1997;8(6):61-2.
  2. Grapefruktkärneextrakt befaras ge skador i munhåla och strupe. Information från Läkemedelsverket 1998;9(7):9.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies