Läkemedel mot depression hos barn - ny bedömning av den europeiska läkemedelsnämnden

den 25 april 2005

CHMP, den europeiska läkemedelsnämnden, har nu avslutat utredningen av säkerheten hos de antidepressiva läkemedlen (SSRI , selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) vid användning hos barn och ungdomar

Utredningen rörde framförallt riskerna för självmordsbeteende. CHMP skickar i dag ut ett pressmeddelande och informationen kan sammanfattas på följande sätt:

CHMP framhåller att läkemedlen inte är godkända för behandling av depression hos barn och ungdomar. Av det skälet kan de ej generellt rekommenderas vid detta tillstånd.

I särskilt utvalda fall kan behandling ändå bli aktuell. I dessa fall rekommenderas omsorgsfull uppföljning av patienten med fokus på självmords- och självskadande beteende samt aggressivitet, särskilt i behandlingens inledning.

Behandlingen bör avslutas gradvis och dosen successivt minskas under flera veckor till månader eftersom det finns risk för utsättningssymtom såsom oro, sömnproblem och yrsel vid snabb utsättning.

Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s webbplats. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies