Läkemedelsbiverkningar rapporteras även av sjuksköterskor

den 19 december 2005

2005-12-19: Även sjuksköterskor ska kunna rapportera läkemedelsbiverkningar, och samarbetet mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kring det nationella läkemedelsregistret utökas. Det är två av förslagen i den rapport som Läkemedelsverket i dag överlämnar till regeringen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att föreslå förbättringar i dagens system för rapportering av läkemedelsbiverkningar. I den rapport som Läkemedelsverket nu överlämnar till regeringen föreslår man att behörigheten att rapportera läkemedelsbiverkningar till myndigheten breddas, från att som i dag endast innefatta läkare till att även inbegripa sjuksköterskor.

- Sjuksköterskornas rapportering skulle innebära en värdefull komplettering av den information som Läkemedelsverket redan i dag får från hälso- och sjukvården, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet.
- Samtidigt är det av största vikt att läkarkåren fortsätter att rapportera biverkningar, poängterar Sjölin-Forsberg.

Läkemedelsverket föreslår också ett utökat samarbete mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kring det nyligen inrättade nationella läkemedelsregistret.
- Läkemedelsregistret är en potentiellt viktig informationskälla för biverkningsuppföljning, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.
I rapporten föreslås även ett utökat samarbete kring kvalitetsregister.

Dessutom slår Läkemedelsverket fast att man fortsätter med de projekt som har initierats inom ramen för myndighetens biverkningsutredning. Det handlar om två pilotprojekt: ett i Uppsala där konsumenter av läkemedel själva rapporterar in sina biverkningar till Läkemedelsverket, och ett där Läkemedelsverket samarbetar med Landstinget i Östergötland om utvecklingen av biverkningsrapportering inom avvikelsehanteringssystemet.

Läkemedelsverket föreslår i sin rapport även ett fortsatt samarbete med sjukvården kring elektronisk rapportering av misstänkta biverkningar, och förordar också att sjukvården vidtar åtgärder för att stärka rutiner och stimulera läkare att rapportera biverkningar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies