Likartad klassificering av receptfria läkemedel inom EU

den 22 december 2005

2005-12-22: Sverige tillhör de EU-länder där en jämförelsevis mindre del av läkemedelsförsäljningen är receptfri. Skillnaden mellan EU-ländernas bedömning av vilka läkemedel som klassificerats som receptfria härrör emellertid främst från den tid då kraven för godkännande inte var lika centralt reglerade som i dag. Det slår Läkemedelsverket fast i den rapport man nu överlämnar till regeringen.

Läkemedelsverket har haft regeringens uppdrag att utreda om det finns skillnader mellan Sverige och andra länder inom EU vad gäller vilka läkemedel som är klassificerade som receptfria, samt att ange orsaken till avvikelser om sådana upptäcks.

Den rapport som Läkemedelsverket i dag lämnar över till regeringen visar att Sverige tillhör de EU-länder där en jämförelsevis mindre del av läkemedelsförsäljningen är receptfri. Receptfria läkemedel utgör i Sverige 9,9 procent av den totala försäljningen av läkemedel, och endast Norge, Portugal och Österrike har en lägre andel. Högst andel receptfria läkemedel har Frankrike (22,1 procent) och Storbritannien (21,7 procent).

- Att svenska patienter inte har tillgång till de receptfria läkemedel som finns i många europeiska länder beror emellertid inte på att svenska Läkemedelsverket har en mer restriktiv syn på receptfrihet jämfört med andra EU-länders myndigheter, utan på att många läkemedel som är receptfria i andra EU-länder över huvud taget aldrig har godkänts för försäljning - med eller utan recept - i Sverige, säger ämnesområdeschef och professor Jan Liliemark.

Receptfria läkemedel har som regel varit länge på marknaden som receptbelagda innan de klassificerades som receptfria. De godkändes därför av respektive lands läkemedelsmyndighet långt innan läkemedelssamarbetet inom EU antog den form det har i dag, med hårdare krav på dokumentation, effekt och säkerhet.

- När EU-ländernas läkemedelsmyndigheter i dag med hjälp av gemensamma riktlinjer klassificerar läkemedel som receptfria blir utfallet betydligt mer homogent än vad som var fallet tidigare, säger Jan Liliemark.

Ett land särskiljer sig dock vad det gäller klassificeringen av receptfria läkemedel. Det är Storbritannien som driver en medveten och uttalat liberal strategi för receptfrihet.

Läkemedelsverket resonerar i sin rapport också kring fördelar och nackdelar för Sveriges del med en liberalare praxis vad gäller receptfria läkemedel. Jan Liliemark:

- I Sverige finns det receptfria alternativ inom i stort sett alla behandlingsområden som lämpar sig för egenvård. Vi menar att vi har en rimlig balans mellan tillgången till receptfria läkemedel för egenvård och de risker som en mindre kontrollerad läkemedelsanvändning skulle föra med sig.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies