Mardrömmar och andra sömnstörningar av simvastatin

den 19 oktober 2005

I det svenska biverkningsregistret (SWEDIS) finns totalt 738 rapporter för simvastatin och ca 10 % av dessa avser psykiska biverkningar. Av psykiska biverkningar är mardrömmar vanligast med 21 rapporter följt av insomnia/sömnrubbning (17 rapporter) och nedstämdhet/depression (16 rapporter).

 

Totalt antal rapporter738
Psykiska biverkningar77
Mardrömmar21
Sömnrubbning/insomnia17
Nedstämdhet/depression16
Oro/ångest5
Irritation4
Apati4
Aggressivitet3
Minnesbortfall2
Suicid/suicidtankar2
Koncentrationssvårigheter1
Hallucinationer1
Emotionell störning1

Mardrömmar

En nyinkommen rapport beskriver en 59-årig kvinna med typ-2 diabetes som startade behandling med simvastatin 40 mg till natten. Efter några veckors behandling fick hon mardrömmar. Patienten avbröt behandlingen och några dagar senare hade besvären försvunnit. Två veckor senare startade hon behandlingen igen och efter några dygn återkom mardrömmarna varje natt. Mardrömmarna upphörde när behandlingen avlutades. Inga förändringar gjordes i hennes övriga medicinering med Emconcor (bisoprolol), metformin och Trombyl (acetylsalicylsyra).

I 9 av de övriga 20 rapporterna om mardrömmar i samband med simvastatinbehandling framgick det att simvastatinet var ordinerat till natten och i 19 av rapporterna fanns uppgift om dos. I 15 fall var dosen 20 mg dagligen eller lägre. Mardrömmarna debuterade i de flesta fall inom den första behandlingsveckan. Uppgift om att mardrömmarna upphörde när behandlingen avslutades fanns i alla utom en av rapporterna. I 14 av de rapporterade fallen hade man återinsatt simvastatin och mardrömmarna hade då återkommit. Tre av rapporterna beskriver att man återinsatt behandlingen vid ett flertal tillfällen, och varje gång återkom mardrömmarna. I några av fallen debuterade eller förvärrades mardrömmarna vid doshöjning. Patienterna var mellan 26 och 76 år gamla (median 61), varav 6 kvinnor och 15 män. Alla utom en behandlades med andra läkemedel.

I sju av rapporterna fanns uppgift om att patienten behandlades med betablockerare, vilka är kända för att orsaka mardrömmar. En av patienterna som behandlades med betablockerare avslutade behandlingen med betablockerare flera år innan mardrömmarna blev så besvärande att behandlingen med simvastatin avslutades. I de övriga fallen finns det ingen uppgift om förändring i behandlingen med betablockerare. Två av patienterna hade behandlats med Lipitor (atorvastatin), före respektive efter behandlingen med simvastatin, utan några besvär med mardrömmar. I ett av fallen med simvastatin rapporterades även depression.

För övriga statiner återfanns 3 rapporter för pravastatin och en rapport för atorvastatin gällande mardrömmar.

Vid sökning i WHO:s biverkningsregister på ”dreaming abnormal/paroniria” hittades 166 rapporter för simvastatin. Motsvarande sökning gav 92 träffar för atorvastatin och 65 för pravastatin.

Sömnstörning

I de flesta av de 17 rapporterna i SWEDIS om insomnia/sömnstörning beskrevs ospecifika sömnproblem/försämrad sömn. I 2 av rapporterna angavs att patienterna hade vakenhetsperioder och i 2 andra rapporter beskrevs insomningsproblem. Patienterna var mellan 35 och 85 år (median 60), 7 gällde kvinnor och 9 män. Mediandosen var 15 mg, ingen hade behandlats med högre dos än 20 mg när biverkan uppträdde. I 3 av fallen hade man återinsatt simvastatin och sömnproblemen återkom då. I ett fall försökte man behandla med pravastatin men även då fick patienten sömnproblem.

Behandlingstiden varierade från 4 dagar till 7 år. Hos 3 av patienterna hade simvastatin ej satts ut. Fyra behandlades även med betablockare. I ett av fallen finns uppgift om att sömnproblemen försvann när medicineringen med simvastatin skedde på morgonen i stället för på kvällen. Tre av patienterna hade även andra psykiska biverkningar (nedstämdhet, depression och irritation).

För övriga statiner återfanns 11 rapporter för atorvastatin och en för fluvastatin gällande insomnia/sömnrubbning.

Vid sökning i WHO:s biverkningsregister på ”insomnia/sleep disorder” hittades 500 rapporter för simvastatin. Motsvarande sökning gav 462 träffar för atorvastatin och 169 för pravastatin

Diskussion

Påverkan på sömnen av statiner har diskuterats. I en placebokontrollerad studie fick 567 patienter, som behandlats i medeltal 88 veckor med simvastatin 20 eller 40 mg till natten, frågor om sömnrelaterade problem (1). Ingen signifikant skillnad i sömnkvalité eller förekomst av mardrömmar mellan placebo och simvastatin kunde påvisas. Ingen av de 191 patienterna i gruppen som fick 40 mg rapporterade mardrömmar.

I gruppen som behandlades med 20 mg simvastatin var det 2 patienter av 189 som rapporterade mardrömmar. I placebogruppen rapporterade en av 187 patienter mardrömmar. Någon annan påverkan på sömnen kunde inte heller påvisas i studien. Insomnia rapporterades hos 38 % i gruppen som fick 40 mg simvastatin, 39 % bland de patienter som fick 20 mg simvastatin och 41 % i placebogruppen.

I en dubbelblind placebo kontrollerad cross-over studie behandlades 24 män med moderat hyperkolesterolemi med simvastatin 20 mg, pravastatin 40 mg eller placebo. Männen tog sitt läkemedel/placebo klockan 20 varje kväll och varje behandlingsperiod varade 28 dagar. De tre sista nätterna i varje period sov patienterna i ett sömnlaboratorium. Ingen signifikant skillnad i behandlingsgrupperna sågs med avseende på antal vakenhetsperioder, andelen REM-sömn eller total sömntid. Patienterna rapporterade inte heller någon subjektiv skillnad i sömnkvalitet.

Psykiska biverkningar inklusive mardrömmar eller sömnrubbningar är inte listat i produktinformationen för Zocord eller simvastatingenerika. Fallrapporter tyder på att vissa patienter kan få sömnbesvär. Randomiserade studier har inte påvisat någon statistiskt signifikant ökning av sömnproblem i begränsade patientgrupper, vilket talar för att biverkningen är mindre vanlig, dvs mindre än 1/100. Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att rapportera misstänkta fall av sömnbesvär eller andra psykiska biverkningar vid användning av simvastatin. Rapporten skickas till närmaste regionala biverkningsenhet.

Elisabet Ekman och Ellen Vinge
Biverkningsenheten
Universitetssjukhuset, Lund

Referenser

  1. Keech A C, et al. Absence of effects of prolonged simvastatin therapy on nocturnal sleep in a large randomized placebo-controlled study. Oxford Cholesterol Study Group. Br J Clin Pharmacol.1996;42:483-490.
  2. Eckernäs S-Å, et al. The effects of simvastatin and pravastatin on objective and subjective measure of nocturnal sleep: a comparison of two structurally different HMG CoA reductanse inhibitors in patients with primary moderate hypercholesterolemia. Br J Clin Pharmacol. 1993;35:284-289
     
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies