Miljöinformation om läkemedel i Fass.se

den 18 november 2005

I oktober inleddes publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen Fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare såsom läkare, patienter och miljöintresserad allmänhet. En arbetsgrupp bestående av Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms läns landsting har tagit fram en modell för miljöklassificering av läkemedel. Läkemedelsverket ser mycket positivt på det resultat som kommit ut av arbetet.

Bakgrund

Läkemedelsverket överlämnade i augusti 2004 regeringsrapporten ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter”. I rapporten granskades bland annat vilka juridiska förutsättningar som finns för att införa miljöklassificeringssystem för läkemedel.

Slutsatsen blev att en tvingande nationell miljöklassificering strider mot gällande regelverk, men däremot kan ett frivilligt nationellt miljöklassificeringssystem vara möjligt. Avsaknad av vetenskapliga data skulle dock kunna medföra praktiska problem.

Efter en hearing på Miljödepartementet i samband med avrapporteringen av regeringsuppdraget inbjöd Läkemedelsindustriföreningen olika aktörer till ett samarbete för frivillig miljöklassificering.

Fortsatt arbete

Idag finns på Fass.se miljöinformation om två läkemedelsgrupper; selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och protonpumpshämmare (PPI), men arbetet pågår med att ta fram miljöinformation kring alla läkemedel. Information om läkemedels miljöpåverkan kommer successivt att publiceras på Fass.se under de kommande fem åren.

Närmast kommer hormoner och antibiotika som beräknas vara klara kring årsskiftet. Därefter kommer ordningsföljden vara densamma som den Läkemedelsförmånsnämnden använder för sin hälsoekonomiska genomgång av befintliga läkemedel, vilket medför att de största och viktigaste läkemedelsgrupperna täcks in relativt snabbt, medan mindre grupper med mindre användning ligger längre ned i prioriteringsordningen.

Miljöinformation i olika nivåer

Miljöinformation för läkemedelssubstanser presenteras i tre olika nivåer. På grundnivån presenteras en kort information om risken för att substansen ger miljöpåverkan. Den baserar sig på kvoten mellan den förväntade koncentrationen av läkemedlet i svenska vattendrag (PEC, Predicted Environmental Concentration) och den koncentration som förväntas vara säker för de vattenlevande djur och växter som lever där (PNEC, Predicted No Effect Concentration). Denna information ges i Fass.se för allmänheten.

På nästa nivå kompletteras miljöriskbedömningen med information kring substansens egenskaper avseende hur snabbt den bryts ned i naturen och om den har potential att kunna lagras upp i vattenlevande djur och växter (bioackumulera). En substans som är svårnedbrytbar och/eller har potential att bioackumulera kan föra med sig ökad exponering på sikt eftersom koncentrationen i miljön ökar, vilket i sin tur kan öka risken för miljöpåverkan med tiden. Denna information med miljörisk kopplad till information om substansens egenskaper ges i Fass.se för förskrivare.

Alla bakomliggande data till de bedömningar som redovisas om miljörisk, nedbrytbarhet och bioackumulation redovisas i sista nivån, liksom även hur beräkningar gjorts. Denna nivå vänder sig främst till experter och miljöspecialister och kan nås både från Fass.se för allmänheten och Fass.se för förskrivare.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies