Nyheter i receptföreskriften avseende särskilda läkemedel, dosrecept och recept för djur

den 18 februari 2005

Den 1 mars 2005 träder LVFS 2005:2, ändringar i receptföreskriften, i kraft. Detta innebär förändringar i förteckningen över särskilda läkemedel och förändringar av dosreceptet. Ändringen innebär även att en ny receptblankett för djur införs.

Särskilda läkemedel

Bilaga 8 till receptföreskriften är en förteckning över de läkemedel som klassas som särskilda det vill säga narkotiska läkemedel, anabola steroider, tillväxthormon och andra läkemedel för vilka receptförfalskningsrisk föreligger. Av bilaga 8 framgår även för vilka förskrivningar den särskilda receptblanketten skall användas.

De beslutade förändringarna innebär att det blir obligatoriskt att använda den särskilda receptblanketten vid förskrivning av samtliga läkemedel som förtecknas i bilagan. Ändringen innebär också att läkemedel innehållande darbepoetin tas upp i förteckningen över övriga särskilda läkemedel. Avseende förskrivning av kodein har Läkemedelsverket fått signaler om att receptförfalskningar avseende förskrivning av kodeininnehållande läkemedel mot hosta sker. Därför införs nu bestämmelser om att samtliga kodeininnehållande läkemedel skall förskrivas på den särskilda receptblanketten.

Ikraftträdande

Bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2005. För recept förordnade före den tidpunkten gäller tidigare bestämmelser. Recept förordnade fram till den 1 juni 2005 (dvs längst till och med 31 maj) kan förskrivas enligt de tidigare bestämmelserna och är giltiga under den tid som angivits på receptet dock längst ett år.

Dosrecept

Bilaga 11 till föreskriften är dosreceptet. Dosreceptet används vid förordnanden av läkemedel till patienter som får sina läkemedel dosförpackade av Apoteket AB. Dosreceptet är en receptblankett vars utformning fastställts av Läkemedelsverket och innebär att vårdtagarens samtliga förordnanden samlas i ett dokument vilket medför en överblick över vårdtagarens hela läkemedelslista. Utifrån informationen på dosreceptet packar apoteken de aktuella läkemedlen i dospåsar som tillsammans med läkemedel som ej kan packas i dospåsar (till exempel flytande läkemedel) levereras till vårdtagaren. Idag hanteras huvuddelen av dosrecepten i pappersform men det finns även möjlighet att via en webbaserad tjänst kommunicera dosrecepten med berörda apotek.

Läkemedelsverket har uppmärksammats på problemen med att en förskrivare förväntas uppdatera samtliga förordnanden som finns upptagna på patientens dosrecept. Förskrivarna önskar i viss mån endast ta ställning till de förordnanden de själva utifrån rådande behandlingssituation bedömer att patienten har behov av. Läkemedelsverket har i samråd med Apoteket AB tagit fram ett nytt dosrecept på vilket det tydligare kan anges vilka förordnanden förskrivaren tagit ställning till. Genom att möjliggöra förordnande per rad på dosreceptet kan arbetsplatskod och i förekommande fall förskrivarkod följa varje enskilt förordnande.

Dosreceptet har förändrats på följande sätt:

 • En gemensam ruta för förskrivaruppgifter och namnteckning längst ner till vänster på dosreceptet införs i vilken också arbetsplatskod och förskrivarkod skall anges.
 • Förtydligande avseende vilka förordnanden som skall förlängas kan anges igenom att signera i en ruta för varje aktuellt förordnande samt att i rutan längst ner till vänster ange vilka om man förordnar de signerade läkemedlen eller om samtliga upptagna läkemedel skall förordnas.
 • Utrymmet för uppgifter om patienten har utökats med en separat ruta för uppgifter om rum/avdelning.

Ikraftträdande

Föreskriften träder ikraft den 1 mars 2005. Det tidigare dosreceptet kan användas av förskrivarna fram till den 1 november 2005 (dvs längst till och med 31 oktober) men apoteken skall överföra förordnanden till det nya dosreceptet.

Mer information

Vid frågor kring dosreceptet, kontakta Apoteket AB som har en lokal organisation ute i landet som hanterar frågor om dosförpackade läkemedel.

Recept för djur

Receptblanketten för djur, bilaga 12, har fått ett nytt utseende. Förändringarna innebär att ordvalet och utformningen moderniseras.
Detta innebär bland annat följande:

 • Uppgift om receptets giltighetstid flyttas till övre vänster hörn.
 • Rad för särskilda upplysningar införs under rutan för djurägarens namn.
 • Rutor för prissättning utgår.
 • Rutor för angivande av antal expedieringar samt expeditionsintervall flyttas till höger sida.
 • Baksidan utformas som två stora fält.
 • ”Receptutfärdare” ersätts med ”förskrivare”.
 • En ruta för karenstid för honung införs.
 • Separata rutor för djurslag och djurets identitet införs.

Under våren 2004 började apoteken, med anledning av ett regeringsbeslut, att registrera djurslaget i samband med receptexpediering. Genom att införa separata rutor för djurslag och djurets identitet blir det lättare för apotekspersonalen att hitta informationen. Samtidigt blir det tydligare för förskrivarna att djurslag och djuridentitet (namn/besättning) skall anges. På detta sätt renodlas även informationen i rutan för dosering, användning och ändamål. Djurets identitet skall anges på ett sådant sätt att förväxling inte kan ske vid administrering av läkemedlet.

Ikraftträdande

Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2005. Recept får utfärdas på tidigare gällande blanketter fram till den 1 november 2005 (dvs längst till och med 31 oktober). Recepten är därefter, enligt 38 § i receptföreskrifterna, giltiga i ett år om annat inte angivits.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies