Paracetamol kan öka INR vid warfarinbehandling - påminnelse om känd interaktion

den 25 juli 2005

Läkemedelsverket har nyligen fått information från sjukvården om att man inte kände till att paracetamol, basläkemedlet för smärtbehandling av patienter som står på warfarin, interagerar med warfarin. Interaktionen beskrevs i Information från Läkemedelsverket år 2000 (1) och på verkets hemsida. Slutsatsen i artikeln var att:

”Paracetamol i underhållsbehandling i dos minst 1,5 g per dag i minst 5 dagar kan ge ökad antikoagulation hos warfarinbehandlade patienter. Kombinationen är inte kontraindicerad men en intensivare monitorering av INR bör ske vid in- och utsättning av underhållsbehandling med paracetamol till dessa patienter.”

Interaktionen framhålls i produktresuméerna och bipacksedlarna för såväl warfarin som för paracetamolpreparat.

Troligen är interaktionen inte av farmakodynamisk (2) utan av farmakokinetisk (3) natur. Det har visats att den toxiska paracetamolmetaboliten N-acetyl-para-bensoquininimin hämmar enzymer i K-vitamincykeln, framförallt vitamin-K- beroende-gammakarboxylas (3).

Dokumentationen har nu stärkts ytterligare då dokumentationen fram till nyligen utgjorts av observationsstudier, fallbeskrivningar och studier på friska försökspersoner. En ny dubbelblind, cross-over paracetamol-placebo studie (4) har publicerats i vilken elva välkontrollerade warfarinbehandlade patienter (INR 2-3) inkluderades. Patienterna randomiserades till placebo två veckor, wash-out under minst två veckor, 1 g paracetamol x 4 två veckor alternativt behandling i motsatt ordning.

Under paracetamolperioden hade INR ökat redan efter 4 dygn (0,6 + 0,6, P<0,001) och ökningen bestod under tvåveckorsperioden medan INR inte förändrades under placeboperioden. Maximal INR var 3,47 + 0,75 respektive 2,61 + 0,40 (p<0,001) och INR var >3 hos 9 resp. 3 patienter under de två perioderna (p<0,03). Pga INR >3,5 vid två konsekutiva prov avbröts behandlingen med paracetamol hos tre patienter och men hos ingen under placebobehandlingen.

Den nya studien stärker ytterligare behovet av tätare monitorering av INR vid behandling med höga doser paracetamol under mer än tre dagar av warfarinbehandlade patienter.

Litteratur

  1. Dahlqvist R Paracetamol interagerar med warfarin. Information från Läkemedelsverket 2000;6:3
  2. Kwan D, Bartle WR, Walker SE The effects of acetaminophen on pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin. Clin Pharmacol. 1999;39:68-75.
  3. Thijssen HH, Soute BA, Vervoort LM, Claessens JG. Paracetamol (acetaminophen) warfarin interaction: NAPQI, the toxic metabolite of paracetamol, is an inhibitor of enzymes in the vitamin K cycle. Thromb Haemost. 2004;92:797-802
  4. Mahe I, Bertrand N, Drouet L, Simoneau G, Mazoyer E, Bal dit Sollier C, Caulin C, Bergmann JF. Paracetamol: a haemorrhagic risk factor in patients on warfarin.
    Br J Clin Pharmacol. 2005;59:371-4
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies