Utbytbart eller ”Får ej bytas ut”- signering?

den 13 oktober 2005

Många gånger ifrågasätts besluten och lämpligheten av utbyte, inte bara av läkemedelsindustrin utan även av förskrivare och patienter. Med tanke på de kommentarer och frågor Läkemedelsverket får om utbytbarhet verkar det som om man många gånger förbisett möjligheten att signera i rutan ”Får ej bytas ut”.

Det har nu gått tre år sedan de nya reglerna för utbyte på apotek till det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket infördes. Reformen har inneburit avsevärt minskade läkemedelskostnader. Läkemedelsverket har vid upprepade tillfällen informerat om de överväganden som ligger till grund för beslut om utbytbarhet på vår webbplats och i ”Information från Läkemedelsverket”. Vid bedömningarna försöker vi så långt det är möjligt att identifiera de problem som skulle kunna uppstå vid utbyte, men våra överväganden måste baseras på bedömningar på gruppnivå.

Många gånger ifrågasätts besluten och lämpligheten av utbyte, inte bara av läkemedelsindustrin utan även av förskrivare och patienter. De problem som redovisas gäller ofta farhågor för att utbyte till annat än förskrivet läkemedel leder till bristande behandlingsföljsamhet hos patienterna. Det kan till exempel gälla äldre patienter som har svårt att känna igen sina läkemedel eller som känner oro för att en utbytt tablett innebär fler biverkningar. Det kan gälla psykiskt sjuka patienter där förtroendet för vald läkemedelsbehandling riskerar att raseras. I sådana fall kan det vara medicinskt motiverat att motsätta sig utbyte.

Med tanke på de kommentarer och frågor vi får om utbytbarhet verkar det således som om man många gånger förbisett möjligheten att signera i rutan ”Får ej bytas ut”. I detta sammanhang vill vi också påminna om att även parallellimporterade läkemedel kan se annorlunda ut än originalet. I de fall man motsätter sig utbyte inte bara till ett generiskt läkemedel utan även till ett parallellimporterat, måste såväl läkemedelsnamn som företagsnamnet (innehavaren av försäljningstillstånd) anges på receptet och rutan ”Får ej bytas ut” signeras.

Sammanfattningsvis - Läkemedelsverkets bedömning om utbytbarhet är en bedömning på gruppnivå - vad som krävs för optimal läkemedelsbehandling för den enskilde patienten avgörs däremot i samråd mellan läkare och patient.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies