Varning för hög blyhalt i ayurvediskt preparat

den 15 december 2005

Arbets- och miljömedicinenheten inom Stockholms läns landsting har uppmärksammat Läkemedelsverket på att ett ayurvediskt preparat, Ayu 69 Shaktiton, visat sig innehålla en mycket hög halt bly. Preparatet marknadsförs av Ayur-Veda AB i Markaryd. Blyhalten analyserades i samband med utredningen av en patient som hade höga halter av bly i blodet.

Bly påverkar nervsystemet och skadar bl.a. också njurarna och blodbildningen. Blyförgiftning är ovanlig i Sverige. Förgiftningsfall efter intag av ayurvedapreparat har tidigare rapporterats från flera länder (1,2,3).

Ayurvedisk medicin, som till stor del baseras på olika växtmaterial, har en lång tradition i Indien. Enligt en källa (4) ingår tungmetaller (t.ex. bly och kvicksilver) i åtminstone 35–40% av de totalt 6 000 preparat som finns förtecknade i ayurvediska texter. Inom ayurvedisk medicin vidtas vid framställning åtgärder bl.a. i avsikt att göra metallerna mindre toxiska. I flera länder har resultat av analyser publicerats vilka påvisar halter av metaller som överstiger tillåtna gränsvärden (4). Förklaringar till detta kan t ex vara växtplats som är förorenad av tungmetaller eller att tungmetaller har tillsatts i samband med tillverkningen av preparat utan att man tagit hänsyn till metallernas toxiska egenskaper.

Ayu 69 Shaktiton är inte ett godkänt läkemedel eller naturläkemedel. Då preparatet är avsett att användas i medicinskt syfte, bl.a. för att lindra klimakteriesymtom, strider försäljningen mot läkemedelslagen varför åtgärder för att förhindra försäljningen vidtas av Läkemedelsverket.

Referenser

1. Centers for Disease Control and Prevention. Lead poisoning: associated with use of Ayurvedic medications – five states, 2000–2003.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004;53:582–4.

2. Ibrahim AS, Latif AH. Adult lead poisoning from a herbal medicine. Saudi Med J 2002;23:591–3.

3. Weide R, Engelhart S, Farber H, et al. Severe lead poisoning due to Ayurvedic Indian plant medicine. Dtsch Med Wochenschr 2003;128:2418–20.

4. Gogtay NJ, Bhatt HA, Dalvi SS, et al. The use and safety of non-allopathic Indian medicines. Drug Saf 2002;25:1005–19.


 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies