Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019

den 18 december 2018

Läkemedelsverkets styrelse fattade under måndagen beslut om budget för 2019. Myndigheten har fortsatt en viktig roll att fylla vad gäller producentoberoende information, men det står klart att ekonomiska förutsättningar saknas för att fortsatt driva Läkemedelsboken. Eftersom Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården, ska Läkemedelsverket se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut. Under 2019-2020 kommer informationen i Läkemedelsboken att finnas tillgänglig digitalt, men utan uppdateringar eller annat redaktionellt arbete.

Läkemedelsboken kostar idag cirka 2.5 miljoner årligen att producera. Utöver detta behövs omedelbara tekniska investeringar på 5-6 miljoner i Läkemedelsboken för fortsatt ordinarie drift, pengar som myndigheten inte har.

– I en ekonomisk översyn blev det tydligt för oss att vi måste fokusera på de kanaler och produkter som bedöms vara effektiva och viktigast för att nå mottagarna med Läkemedelsverkets unika kunskap, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket. Vi ser också över hur Läkemedelsverket bäst kan stödja SKLs Nationella Kunskapsstyrnings-organisation som är under uppbyggnad.

Läkemedelsboken kommer att finnas tillgänglig under 2019 och 2020, men utan att redigering och arbete med innehållet sker. De personer på Läkemedelsverket som arbetat med Läkemedelsboken kommer att fortsätta arbetet med att producera och förmedla producentobunden information.

Läkemedelsverket kommer inom ramen för det partnerskap som ingåtts mellan SKL och Rådet för Styrning med Kunskap, att undersöka hur det kunskapsstöd som boken utgör för hälso- och sjukvården fortsatt skulle kunna se ut.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Maja Marklund, direktör Verksamhetsområde Användning tel. 073-354 20 07
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies