Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

den 22 februari 2018

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2017 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under året och är stabilt.

Läkemedelsverket är en myndighet med brett samhällsansvar. Genom vårt arbete bidrar vi till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och utveckling i Sverige.

Under året har Läkemedelsverkets myndighetssamverkan fortsatt, bland annat inom Rådet för styrning med kunskap samt inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) där Läkemedelsverket har regeringens fortsatta förtroende som värdmyndighet.

Några exempel på händelser i vår omvärld som har påverkat och fortsatt kommer att påverka myndighetens verksamhet, handlar om konsekvenserna av Brexit, ett nytt avtal med amerikanska FDA som berör inspektionsverksamheten samt utökat ansvar inom området medicinteknik till följd av ny lagstiftning.

Under året har två möten ägt rum inom Läkemedelsverkets nybildade patient- och konsumentråd som är inriktat på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.

Internt fortsätter Läkemedelsverkets arbete med att minska sjukfrånvaron och årets statistik visar att sjukfrånvaron minskat från 3,9% (2016) till 3,7%.

Läkemedelsverket har en stabil ekonomi. Det ekonomiska utfallet 2017 blev 43 120 tkr vilket främst beror på reviderade avgifter och ökade bidrag inom framför allt kliniska prövningar. Totalt ökade intäkterna med 93 635 tkr jämfört med föregående år.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Finansiell del
Erica Zetterström, redovisningschef
Ekonomienheten
018-16 77 25

Övriga frågor
Thomas Ekvall, direktör
Verksamhetsstöd
018-17 82 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies