Pregabalin narkotikaklassas

den 11 juli 2018

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ändring genom SFS 2018:1209).

Pregabalin ingår i humanläkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Pregabalin kommer att tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se ändringsföreskriften HSLF-FS 2018:40). Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige.

För patienter

Läkemedelsverket räknar med att tillgängligheten för de patienter som har ett medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas.

För resor in i Sverige från utlandet med narkotika i förteckning V, finns ytterligare information på Läkemedelsverkets webbsida:

Föra in läkemedel till Sverige och andra länder

För förskrivare och apotek

Att pregabalin blir narkotikaklassat innebär att de särskilda bestämmelserna om narkotiska läkemedel som finns i bland annat Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit blir tillämpliga. Det betyder bl a följande tillämpning.

  • Särskild receptblankett ska användas av förskrivare fr.o.m. 24 juli 2018 för läkemedel som innehåller pregabalin. Recept utfärdade på vanliga receptblanketten före den 24 juli 2018 kan fortsatt expedieras under sin giltighetstid.
  • Recept på läkemedel som innehåller pregabalin får fr.o.m. den 24 juli 2018 endast itereras om receptet är elektroniskt eller om receptet är i pappersformat och förvaras på det öppenvårdsapotek som utfört den första expedieringen eller gjort en delexpediering. Fr.o.m. den 24 juli 2018 får inte ett pappersrecept som itererats, oavsett som det är förskrivet på särskild receptblankett eller ej, lämnas tillbaka till patienten.
    Itererade pappersrecept som är utfärdade och expedierade någon gång före den 24 juli 2018 går att expediera igen, men ska efter den 24 juli 2018 förvaras på apotek eller sparas elektroniskt.
  • Vid förskrivning via telefon får endast minsta förpackning, dock högst 30 avdelade doser, förskrivas fr.o.m. den 24 juli.
  • Förskrivare med inskränkt rätt att förskriva narkotika får inte förskriva läkemedel med pregabalin fr.o.m. den 24 juli. Recept utfärdade före den 24 juli 2018 av förskrivare med begränsad förskrivningsrätt ska expedieras.
  • Apoteket ska föra så kallade narkotikaanteckningar och pregabalinläkemedel ska förvaras och hanteras så att risken för olovlig befattning undanröjs. För journalföring inom hälso- och sjukvård hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

För verksamheter som för in, för ut, tillverkar eller handlar med pregabalin

Från och med den 24 juli krävs ett s.k. grundläggande tillstånd från Läkemedelsverket för in- och utförsel av pregabalin, se 4 och 5 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Eftersom ämnet placeras i förteckning V krävs inte tillstånd vid varje enskilt tillfälle vid in- och utförsel. För tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Så kallade narkotikaanteckningar ska föras och läkemedel med pregabalin ska förvaras och hanteras så att risken för olovlig befattning undanröjs.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies