Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

den 19 december 2018

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Enkäten är en del i Läkemedelsverkets arbete för att kontrollen av handel med receptfria läkemedel ska fungera på ett likartat sätt i landets kommuner. Frågorna handlade exempelvis om kommunernas eget kontrollarbete, vanligaste bristerna hos försäljningsställena och kommunernas deltagande i Läkemedelsverkets grundutbildning.

Resultaten i korthet:

 • Det totala antalet försäljningsställen som kontrollerades under 2017 var 2264.
  (Motsvarar cirka 42 % av alla anmälda försäljningsställen).
 • Kontrollen har skett årligen hos 39 % av kommunerna. 
 • Kontrollplan för handel med receptfria läkemedel fanns hos 87 % av de svarande kommunerna.
 • Av de totalt 2264 försäljningsställen som kontrollerats under 2017 var det 500 som hade en eller flera brister.
 • De vanligaste bristerna gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram. 

Enkätresultaten ger ett bra underlag för prioritering av aktiviteter under de kommande åren. 
Några exempel:

 • Läkemedelsverket ska arbeta för att höja andelen utbildade handläggare i kommunerna genom att ta fram en webbaserad utbildning och på så sätt göra utbildningen mer tillgänglig.
 • Läkemedelsverket ska arbeta för att starta upp regelbundna träffar på flera platser i landet för att öka informationsutbytet och främja samverkan både mellan Läkemedelsverket och kommunerna och kommunerna sinsemellan.
 • Läkemedelsverket ska arbeta mer med riktad information till handlarna för att öka kunskapen om läkemedel och regelverket. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

 • Annika Babra, Enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel
  telefon: 018-17 42 71
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies