Hudbiverkningar av akamprosat (Campral)

den 31 augusti 1999

Fallrapport

En 57-årig kvinna med alkoholberoende påbörjade behandling med akamprosat (Campral) i mars 1998. Hon fortsätte samtidig behandling med citalopram (Cipramil), som pågått sedan länge. I december åkte hon till Kanarieöarna. Efter en timmes solbadande utvecklades ett generellt kraftigt makulopapulärt exantem över hela kroppen. Exantemet förvärrades efterhand med ödem, speciellt uttalat i ansiktet och framför allt på ögonlocken. Hon sökte medicinsk hjälp på platsen och fick behandling med kortikosteroider med gott resultat. Behandlingen med båda läkemedlen fortsatte efter hemkomsten till Sverige. Eftersom behandlingen med citalopram pågått under en längre tid och hon kunnat sola utan några besvärande hudsymtom tidigare, bedömdes endast akamprosat som möjlig orsak till hudreaktionen.

Kommentar

Till det svenska biverkningsregistret har tidigare rapporterats 18 biverkningar för Campral, varav sex är hudbiverkningar. I WHOs databas finns också hudbiverkningar rapporterade - bl a har en fotosensibilitet, 27 exantem, varav tolv makulopapulärt, samt en Stevens-Johnsons syndrom. I FASS finns makulopapulära hudutslag omnämnda som sällsynt biverkan. De vanligast förekommande biverkningarna tycks vara gastrointestinala besvär samt lättare hudsymtom såsom klåda och exantem (1, 3). Ett fall av erythema multiforme har beskrivits, dock med osäkert samband (2). I kliniska prövningar har de hudbiverkningar som inträffat varit av lättare och övergående karaktär (3).

Författare

Matty Persson och Sigurd Vitols
Biverkningsenheten
Karolinska sjukhuset

Referenser

  1. Martindale, The Extra Pharmacopoeia 31:ed, 676.
  2. Fortier-Bealieu M, Noblet C et al. Possible association of erythema multiforme with acamprosate. Lancet 1992;339:991.
  3. Wilde MI, Wagstaff AJ. Acamprosate. A review of its pharmacology and clinical potential in the management of alcohol dependence after detoxification. (Review). Drugs 1997;53:1038-53.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies