Naturläkemedel och fertilitet

den 19 april 1999

Under framförallt mars 1999 förekom i massmedia artiklar om att höga doser av naturläkemedel kan göra män sterila. Särskilt omnämndes preparat innehållande röd solhatt (Echinacea purpurea), johannesört (Hypericum perforatum) och kinesiskt tempelträd (Ginkgo biloba). I artiklarna hänvisades till en studie gjord på universitetet Loma Linda i Kalifornien. I provrör studerades förmågan hos humana spermier att penetrera honägg från hamster med eller utan närvaro av örtextrakt.

Läkemedelsverket menar att den i studien använda metodiken inte kan ifrågasättas. Dock kan betydelsen för människa av dessa observationer ifrågasättas. För det första föreligger ingen god korrelation mellan sådana observationer och nedsatt fertilitet och för det andra är det tveksamt om resultat erhållna vid så höga koncentrationer har någon relevans.

Detta stöds av den dokumentation på försöksdjur som Läkemedelsverket har tillgång till och som belyser påverkan på fertiliteten av extrakt från johannesört och kinesiskt tempelträd. Inga uppgifter har där framkommit som talar för en ökad risk för fertilitetsstörningar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies